Stav predsjednika Centralnog odbora Sindikata Univerziteta u Sarajevu, april 2009

Težak udar je nanesen zaposlenim na Univerzitetu u Sarajevu. To je posljedica naše neorganiziranosti, straha od raznih grupa i grupica, svijesti da može biti sutra i gore i na kraju smo dočekali da to iskusimo na sopstvenim leđima. Ako mislite da je to uredu, trpite i dalje. Ako niste saglasni sa tim, tražite od Vaših sindikalnih organizacija sastanke i počnite da razmišljate o jedinim legalnim sredstvima za Vas dignitet kao javnih radnika i zaposlenika koji rade u javnim službama. Više u o ovom možete pročitati OVDJE.

Smanjene plaće na Univerzitetu

Ministarstvo obrazovanja i nauke je svojim dopisom br. 11-07-14-2556.1 od 13.04.2009 god., a dostavljenim 15.04.2009 god. obavijestilo visokoškolske institucije da umanjuje dotacije za mart u iznosu od 21%. To podrazumijeva umanjenje plaća za 21% i ako se ima u vidu da nisu umanjenje dotacije osnovnim školama (dokazanim borcima za svoja prava!) status zaposlenih na Univerzitetu izgleda sada OVAKO (preračunati koeficijenti prema raspoloživim sredstvima).

Zakoni

Procedura za otvaranje partije računa sindikalne organizacije

Otvoren je račun Sindikata  Univerziteta u Sarajevu broj i naziv:

1610000067370003

Sindikat Univerziteta u Sarajevu

Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina, Glavna filijala Sarajevo

Svaka Sindikalna organizacija na Fakultetima, Akademijama i Višoj Zdravstvenoj školi će imati svoj podračun. Za otvaranje predračuna su nužni sljedeći preduslovi:

 1. Formirana Sindikalna organizacija, sa izabranim rukovodstvom.
 2. Centralni odbor mora imati kopije pristupnica Sindikatu.
 3. Mora biti spisak rukovodstva sa Zapisnikom sa sastanka. Pored toga mora biti imenovana osoba koja će imati ovlaštenja da diže novaca (ne može biti osoba koja je blagajnik).
 4. Izabrana osoba mora imati kopije lične karte i potvrde CIPS-a, ovjerene u opštini.
 5. Zatim mora ispuniti dva kartona.
 6. Treba posjedovati dopis Sindikata Univerziteta u Sarajevu da je ona ovlaštena da otvara račun.
 7. Predsjednik Sindikata treba da potpiše Ugovor sa Bankom.
 8. Dobiveni broj partije računa Organizacije i broj računa Sindikat UnSa se zatim dostavlja računovodstvu sa spiskom ljudi radi naplate članarine.

Kada članstvo u Sindikatu prestaje?

Članstvo u Sindikatu prestaje:

 • dobrovoljnjim istupanjem iz članstva, prestankom radnog odnosa, smrću, te penzionisanjem, punopravno

 • članstvo prestaje kada član neredovno plaća članarinu sa zaostatkom dužim od tri mjeseca, osim u slučajevima koji obuhvataju stručno usavršavanje u inostranstvu, porođajni dopust i bolovanje, kao i u drugim opravdanim slučajevima,

 • isključenjem zbog kršenja Statuta, nepridržavanja obvezatnih odluka ili djelovanja kojim se sprječava ili ometa rad Sindikata.

Kako postati član Sindikata?

Ukoliko želite postati član Sindikata, u skladu sa članom 16. Statuta Sindikata, kontaktirajte predsjednika ili zamjenika Sindikalne orgnizacije u vašoj ustanovi. Potpisom evidencijskog listića – pristupnice prihvaćate sva prava i obveze člana propisane Statutom Sindikata (član 17.).

Punopravnim članom, odnosno članom koji uživa sva prava, ne može se postati prije isteka šest punih mjeseci od uplate prve članarine.

Pravo na pravnu pomoć stječe se samo za probleme koji su novom članu nastali nakon datuma ispunjenja evidencijskoga lista.

Članice Sindikata

Članice Sindikata Univerziteta u Sarajevu:

 1. Akademija likovnih umjetnosti,
 2. Ekonimski fakultet,
 3. Elektrotehnički fakultet,
 4. Fakultet za krimainalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
 5. Fakultet političkih nauka,
 6. Fakultet za saobraćaj i komunikacije,
 7. Fakultet zdravstvenih studija,
 8. Farmaceutski fakultet,
 9. Filozofski fakultet, 
 10. Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju,
 11. Institut za historiju,
 12. Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava
 13. Institut za jezike,
 14. Mašinski fakultet,
 15. Medicinski fakultet,
 16. Muzička akademija,
 17. Orijentalni institut,
 18. Pedagoški fakultet,
 19. Poljoprivredno – prehrambeni fakultet,
 20. Prirodno-matematički fakultet,
 21. Rektorat UNSA,
 22. Stomatološki fakultet sa klinikama,
 23. Šumarski fakultet,
 24. Veterinarski fakultet.