Stav Centralnog odbora SUNSA po pitanju novog prijedloa Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo

Sindikat Univerziteta u Sarajevu (SUNSA) ne podržava novi Prijedlog Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Zakon), koji će se razmatrati na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo 31.07.2017. godine, iz sljedećih razloga:

1.     Novi prijedlog predmetnog Zakona se značajno razlikuje od onoga kojeg je Vlada KS povukla iz procedure na 30-toj radnoj sjednici Skupštine KS, održanoj 31.05.2017. godine. Ovaj prijedlog Zakona nije prošao javnu raspravu u formi nacrta, tako da sve zainteresirane strane nisu dobile priliku da ulože amandmane na njega. Osim što je došlo do izmjene određenih članova ranijeg prijedloga Zakona, došlo je i do promjene same forme i duha prijedloga Zakona. Zbog navedenog, potrebno je novi prijedlog Zakona vratiti u normalnu proceduru, što podrazumijeva kreiranje nacrta zakona i provođenja javne rasprave.

2.       Za Sindikat Univerziteta u Sarajevu je neprihvatljiv prijedlog Zakona u kome se ne navodi kolektivni ugovor kao mehanizam definiranja i reguliranja međusobnih odnosa između osnivača, poslodavca i sindikata. Pravilnik o plaćama je nužno rješenje u nepostojanju kolektivnog ugovora. Međutim, pravilnik o plaćama definira samo način obračuna i isplate plaća, i ništa drugo. Za SUNSA je prihvatljiv samo kolektivni ugovor zaključen u skladu sa Zakonom o radu FBiH, čije potpisivanje bi trebalo biti uslov za početak primjene novog zakona.

3.     Novi prijedlog Zakona je diskriminatoran za uposlenike Univerziteta u Sarajevu, posebno za akademsko osoblje, jer ih stavlja u neravnopravan položaj u odnosu na uposlenike drugih Univerziteta na području Kantona Sarajevu. Naime, mnoge odredbe ovog zakona se isključivo odnose na uposlenike Univerziteta u Sarajevu, svrstavajući ga u posebnu kategoriju visokoškolske ustanove kao javne ustanova.

4.    Univerzitet u Sarajevu (UNSA) se kao najveća, najkvalitetnija i najvažnija visokoškolska institucija u BiH ne tretira na adekvatan način u novom prijedlogu Zakona. Prijedlog Zakona bi trebao definirati mjere kojima će se stvoriti bolji uvjeti rada na UNSA, osigurati sredstva za napredovanje saradnika i nastavnika, unaprijediti istraživačka i laboratorijska infrastruktura, poboljšati kvalitet nastavnog i naučnog procesa, što bi u konačnici omogućilo bržu integraciju UNSA u europski prostor visokog obrazovanja i učinilo prepoznatljivim UNSA u svijetu. Nažalost, mjere kojima bi se ovo postiglo nisu definirane novim prijedlogom Zakona. Nasuprot tome, novi prijedlog Zakona uvodi “discipliniranje” rada rukovodstva i akademskog osoblja, stavljanje svih finansija pod nadzor, veću birokratizacija novčanih tokova, ograničavanje autonomije i akademskih sloboda nastavnog osoblja, preveliko miješanje u pitanja koja su u isključivoj nadležnosti UNSA, što će u konačnici otežati normalno funkcioniranje UNSA i njegovih organizacionih jedinica, kako u finansijskom, tako i u nastavnom i naučnom smislu. Osim toga, Osnivač ne želi preuzeti obavezu i dati čvrste garancije na koji način će se poboljšati status visokog obrazovanja, kao i radno-pravni status  uposlenika na UNSA. Ne postoje čvrste finansijske obaveze “Osnivača” u neophodnom finansiranju napredovanja akademskog osoblja, i finansiranja kvalitetnog nastavnog procesa po odobrenim programima studija. Stoga je neophodno zakonski precizirati obaveze Osnivača po pitanju navedenih aktivnosti.

5.    SUNSA podržava trezorski način poslovanja koji će jasno definirati kako i iz kojih izvora će se finansirati nastavni proces, naučna djelatnost, stvaranje i poboljšanje uvjeta za napredovanje saradnika i nastavnika, materijalni i drugi troškovi neophodni za efikasno poslovanje i djelovanje UNSA i organizacionih jedinica. SUNSA ne može podržati trezorski način poslovanja zastupljen u osnovnom i srednjem obrazovanju na području Kantona Sarajevo. Trezorski način poslovanja koji se primijenjuje na renomiranim Europskim univerzitetima predstavlja prihvatljivo rješenje koje će omogućiti punu funkcionalnost Univerziteta u Sarajevu.

6.     Kada je u pitanju obrazovni proces na visokoškolskim ustanovama, novim prijedlogom Zakona se predlažu odredbe koje Univerzitet u Sarajevu još više udaljavaju ne samo od Europskog prostora visokog obrazovanja, već i od onoga što trenutno imamo na Univerzitetu u Sarajevu. Zbog toga je sve veći trend odlaska najkvalitetnijih studenata zbog nastavka studija na inozemnim visokoškolskim ustanovama. Također se odredbama Zakona nastoji narušiti autoritet i integritet univerzitetskih profesora, te ih svesti na nivo koji je zastupljen na nekvalitetnim privatnim univerzitetima, što neminovno vodi ka procesu odlaska profesora, pogotovo mlađih, na inozemne univerzitete ili naučne institute. Neprimjereno je da se Zakonom određuje nastavniku kako će organizirati ispit, odnosno na koji način će organizirati provjeru znanja studenata, čime se jasno narušava autonomija nastavnika, koja predstavlja temelj Bolonjskog procesa. Osim toga, odredbe zakona koje Predlagač predlaže u smislu “olakšavanja” studija studentima su suprotne principima studiranja po Bolonji i približavanja Europskom prostoru visokog obrazovanja, kao što su: uvođenje dodatnih popravnih parcijalnih i integralnih ispita, uvođenja dodatnih septembarskih rokova, polaganje ispita bez zadovoljavanja svih formi provjere znanja definiranih silabusom predmeta, odnosno postizanja zahtijevanih vještina i kompentencija.

Na kraju, Sindikat Univerziteta u Sarajevu se ograđuje od izjave g. Bešlića (Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja KS) da sindikat podržava novi prijedlog zakona o V.O., jer on i njegov sindikat nemaju legitimitet i legalitet da zastupaju i štite interese uposlenike na UNSA. Sindikat Univerziteta u Sarajevu nije učestvovao u kreiranju prijedloga zakona o visokom obrazovanju, niti bio konsultiran po tom pitanju.