O Sindikatu

Sindikat Univerziteta u Sarajevu je formiran 22.06.2006 god. i zakonski registrovan u Kantonu Sarajevu dana 27.12.2006 god. od strane Ministarsva pravde.

Sindikat je jedinstvena organizacija zaposlenih na Univerzitetu u Sarajevu, a u okvirima Sindikalnih organizacija na visokoškolskim institucijama se odražavaju određene specifičnosti.

Zadaci i programski ciljevi Sindikata su:

 • zaštita i unapređenje materijalnih, socijalnih i profesionalnih interesa članova Sindikata na osnovu rada i zaključivanje kolektivnog ugovora;
 • zaštita autonomije Univerziteta u Sarajevu i akademskih sloboda;
 • zalaganje za svestrano unapređenje djelatnosti a posebno materijalnih uvjeta rada;
 • zaštita dostojanstva i ugleda uposlenika na Univerzitetu u Sarajevu;
 • zalaganje za primjenu međunarodnih obrazovnih i istraživačkih standarda, konvencija i profesionalnog statusa, kao i specifičnih radnih prava zaposlenih na Univerzitetu u Sarajevu;
 • stalno ostvarenje prava na sudjelovanje Sindikata u kreiranju i provođenju obrazovne i naučne politike.

Sindikat ima sljedeće opće ciljeve i zadatke:

 • zalaganje za ostvarivanje i uvažavanje ljudskih sloboda i prava, pravne države, demokratije i slobodnog tržišta kao okvira bez kojeg nije moguće slobodno sindikalno djelovanje;
 • podrška zalaganjima za potpunu nezavisnost, suverenost, teritorijalnu cjelovitost i svestrani razvoj Bosne i Hercegovine kao građanske, demokratske i socijalne države;
 • zaštita svih sindikalnih i socijalnih prava, te zalaganje za primjenu međunarodnih radnih standarda, konvencija i preporuka, naročito onih koji uključuju slobodu udruživanja, pravo na kolektivno pregovaranje i pravo na štrajk;
 • aktivno učestvovanje u razvoju sindikalne i socijalne svijesti u državi Bosni i Hercegovini, te promoviranje demokratske kulture i tolerancije u javnom životu.
 • borba protiv svake diskriminacije u društvu, a posebno na Univerzitetu u Sarajevu, zasnivane na rasnim, spolnim, vjerskim, političkim i etničkim razlikama ili na razlikama koje proizilaze iz socijalno-ekonomskog ili bračnog statusa i životne dobi.
 • podrška borbi protiv nezakonitog djelovanja, prekoračenja ovlaštenja, zloupotreba položaja, nemoralnog postupanja i kriminala u društvu, a posebno na Univerzitetu u Sarajevu.

Sindikat u svom djelovanju vodi sljedeća načela:

 • ideali socijalne pravde, demokratije i ljudskih prava;
 • nezavisnost o državi i poslodavcima, svim vjerskim i ideološkim skupinama i političkim strankama. Sindikat je nestranačka i nevladina organizacija čije su odluke odraz samo i jedino volje većine članova Sindikata i njegovih demokratski izabranih tijela;
 • sloboda udruživanja s drugim sindikalnim organizacijama radi lakšeg ostvarivanja ciljeva Sindikata, na osnovi dobrovoljnosti, jednakosti i očuvanja prepoznatljivog identiteta organizacije;
 • pravo na saradnju i vođenje usuglašene politike sa svim subjektima javnoga života, u skladu sa općim ciljevima i zadacima Sindikata (član 10).
 • solidarnost među sindikatima i među sindikalnim članstvom, te suprotstavljanje sindikalnom egoizmu;
 • preferiranje politike socijalnog partnerstva i uzajamne odgovornosti u odnosima s Državom kao poslodavcem,
 • javnost rada, izuzev u iznimnim slučajevima donošenja odluka o pitanjima koja predstavljaju sindikalnu tajnu prema ovom Statutu ili u slučajevima kad se iz opravdanih razloga javnost isključuje;
 • unutrašnji odnosi u Sindikatu na osnovu kolegijalnosti, tolerancije, iskrenosti i poštenja, principijelnosti, te čuvanja tajnosti onih informacija čije bi iznošenje štetilo Sindikatu ili otežalo provođenje dogovorenih odluka.

 

Printaj tekst Printaj tekst