Organi Sindikata

 

Skupština

Najviši organ Sindikata je Skupština.

Skupština se održava u pravilu svake druge godine, a saziva je Centralni odbor Sindikata.

Centralni odbor Sindikata mora na zahtjev sindikalnih organizacija, koje okupljaju najmanje jednu polovinu članova, sazvati vanrednu sjednicu Skupštine.

Delegati za Skupštinu se biraju u skladu sa Odlukom Centralnog odbora. Broj delegata u Skupštini SUNSA se određuje po sljedećem kriterijumu:

 1. Na svakih dvadeset članova SUNSA dolazi po jedan delegat.
 2. Ako osnovna organizacija Sindikata ima manje od dvadeset članova, ona delegira jednog delegata.
 3. Ako broj članova Osnovne organizacije Sindikata se podijeli sa dvadeset i ostatak bude deset i više, ta organizacija zaokružuje broj delegata za prvi veći cijeli broj.

 

Centralni odbor

Centralni odbor čine po jedan član ispred svake visokoškolske ustanove.

Centralni odbor je najviše tijelo Sindikata između dvije Skupštine i obavlja sve poslove iz nadležnosti Skupštine između dva zasjedanja.

Članovi Centralnog odbora po funkciji su: predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi.

Članovi Centralnog odbora Sindikata:

 1. Amir Zahirović, Veterinarski fakultet, Predsjednik Sindikata,
 2. Jasmin Velagić, Elektrotehnički fakultet, potpredsjednik Sindikata,
 3. Elma Đozo, Akademija likovnih umjetnosti,
 4. Mirha Bičo Ćar, Ekonomski fakultet,
 5. Novica Nosović, Elektrotehnički fakultet,
 6. Predrag Puharić, Fakultet za krimainalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije,
 7. Elmir Sadiković, Fakultet političkih nauka,
 8. Jasmina Tabaković - Đugum, Fakultet za saobraćaj i komunikacije,
 9. Mirsada Salihović, Farmaceutski fakultet,
 10. Amira Sadiković, Filozofski fakultet,
 11. Mirela Džehverović, Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju,
 12. Aida Ramić, Institut za historiju,
 13. Almir Grabovica, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava,
 14. Haris Ćatović, Institut za jezike,
 15. Adnan Mašić, Mašinski fakultet,
 16. Esad Pepić, Medicinski fakultet,
 17. Mirza Kovač, Muzičke akademije,
 18. Hasan Kurtanović, Pedagoški fakultet,
 19. Berin Bajrić, Orijentalni institut,
 20. Nermin Rakita, Poljoprivredno - prehrambeni fakultet,
 21. Enad Korjenić, Prirodno-matematički fakultet,
 22. Miroslav Živanović, Rektorat UNSA,
 23. Azra Jelešković, Stomatološki fakultet sa klinikama,
 24. Tarik Treštić, Šumarski fakultet.

 

Statutarna komisija

Zadaci Statutarne komisije obuhvataju:

 • davanje tumačenja odredaba Statuta Sindikata,
 • ocjenjivanje usklađenosti ostalih općih akata sa Statutom,
 • obavljanje i svih drugih poslova prema nalogu Centralnog odbora,
 • praćenje rada sindikalnih organizacija i podružnica, kao i pružanja pomoći u njihovom organizovanju i radu.

Članovi Statutarne komisije su:

 1. Semir Đulić, Rektorat UNSA, predsjednik,
 2. Marija Lučić-Ćatić, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije,
 3. Sarina Bakić, Fakultet političkih nauka,
 4. Mirha Pazalja, Farmaceutski fakultet,
 5. Damir Šečić, Medicinski fakultet,
 6. Maid Rifatbegović, Veterinarski fakultet.

 

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor vrši kontrolu ostvarivanja politike finansiranja, korišćenja finansijskih sredstava i ukupne sindikalne pokretne i nepokretne imovine, te o tome najmanje jedanput godišnje informira članstvo i Centralni odbor.

Članovi Nadzornog odbora:

 • Denis Berberović, Ekonomski fakultet,
 • Mirza Dedić, Farmaceutski fakultet,
 • Emir Bećirović, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet.
Printaj tekst Printaj tekst