Stav Centralnog odbora SUNSA po pitanju novog prijedloa Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo

Sindikat Univerziteta u Sarajevu (SUNSA) ne podržava novi Prijedlog Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Zakon), koji će se razmatrati na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo 31.07.2017. godine, iz sljedećih razloga:

1.     Novi prijedlog predmetnog Zakona se značajno razlikuje od onoga kojeg je Vlada KS povukla iz procedure na 30-toj radnoj sjednici Skupštine KS, održanoj 31.05.2017. godine. Ovaj prijedlog Zakona nije prošao javnu raspravu u formi nacrta, tako da sve zainteresirane strane nisu dobile priliku da ulože amandmane na njega. Osim što je došlo do izmjene određenih članova ranijeg prijedloga Zakona, došlo je i do promjene same forme i duha prijedloga Zakona. Zbog navedenog, potrebno je novi prijedlog Zakona vratiti u normalnu proceduru, što podrazumijeva kreiranje nacrta zakona i provođenja javne rasprave.

Read more