Saopćenje za javnost u vezi prednacrta Zakona o visokom obrazovanju KS

Sindikat Univerziteta u Sarajevu želi upoznati javnost o svojim stavovima po pitanju prednacrta Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevu, a koji se ogledaju u sljedećem:

 1. Prije svega, Sindikat Univerziteta u Sarajevu smatra da je prednacrt Zakona o visokom obrazovanju prenormiran, sadrži mnogo dijelova i članova, previše definicija i bespotrebnih pojmova, Univerzitet u Sarajevu i njegove fakultete svodi na administrativne jedinice, a ne kao institucije od posebnog značaja za društvenu zajednicu i pokretačku snagu razvoja države.
 2. Sindikat je stava da razlozi za donošenje ovakvog zakona nisu elaborirani, niti je obavljena detaljna analiza efekata primjene takvog zakona po pitanju poboljšanja nastavnog procesa, jačanja istraživačkih kapaciteta, postizanja odgovarajuće izvrsnosti,…
 3. Prednacrt Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, u svom suštinskom smislu, dovodi u nepovoljniji položaj Univerzitet u Sarajevu u odnosu na privatne univerzitete, kao i u odnosu na prethodne Zakone o visokom obrazovanju.
 4. Ovakav Zakon pogoduje više privatnim univerzitetima nego Univerzitetu u Sarajevu kroz nametanje strožijih kriterija za Univerzitet u Sarajevu u odnosu na privatne univerzitete.
 5. Prečesto donošenje novih zakona o visokom obrazovanju, bez jasnih potreba i definiranih ciljeva, dovodi nastavno osoblje u stalnu neizvjesnost po pitanju ispunjenja „nanovo“ definiranih uvjeta za napredovanje i zadržavanje postojećeg naučnonastavnog statusa.
 6. Sindikat ne podržava podešavanje vremenskog okvira unutar kojeg se namjerava usvajati ovako važan zakon sa periodom predizborne kampanje.
 7. Sufinansiranje razvoja naučnoistraživačkog i umjetničkoistraživačkog rada ne smije biti podjednak za Univerzitet u Sarajevu i privatne univerzitete jer se na ovaj način direktno diskriminira Univerzitet u Sarajevu, čime se pokazuje nerazumijevanje šireg društvenog značaja koji Univerzitet u Sarajevu ima za društvo i državu.
 8. Sindikat UNSA se protivi osnivanju Vijeća za visoko obrazovanje i nauku jer je zakonom predviđeno da to tijelo preuzme sve važne nadležnosti Senata i Vijeća organizacionih jedinica po pitanju nastavne i naučne djelatnosti. Navedeno Vijeće za visoko obrazovanje i nauku nema odgovarajući kapacitet da odgovori zadacima koji mu se stavljaju u nadležnost. Uloga ovog Vijeća je isuviše detaljno razrađena i povezana sa brojnim procesima u visokom obrazovanju (npr. definisanje naučnih oblasti, osnivanje katedri, fakulteta, univerziteta!, itd.) da je gotovo nemoguće da bi djelovanje ovog Vijeća zaista ostalo na savjetodavnoj ulozi.
 9. Zakon o visokom obrazovanju treba da bude usmjeren ka jačanju Univerziteta u Sarajevu kroz jačanje njegove kadrovske i istraživačke strukture te jačanja Univerzitetskog izdavaštva.
 10. Prednacrt zakona na prvi pogled izgleda kao progresivan po pitanju autonomije Univerziteta u Sarajevu i Vijeća fakulteta, a suštinski se njime u cijelosti ruši autonomija Vijeća fakulteta i oduzimaju mu se sve nadležnosti kao tijelu koje treba odlučivati po svim pitanjima iz nastavnog procesa i naučne djelatnosti za određenu oblast. Duh Zakona je prožet idejom „autokratija pod velom autonomije Univerziteta“ gdje se previše moći koncentrira u jednoj osobi.
 11. Predloženim prednacrtom zakona ugrožavaju se akademske slobode nastavnom osoblju Univerziteta u Sarajevu, ruši se integritet i dignitet nastavničkog zvanja i njegova važnost u društvu, kao i doprinos u razvoju društvene zajednice.
 12. Diskriminatoran odnos u pogledu ustrojstva Senata Univerziteta u Sarajevu, gdje se Rektoratu, kao organizacionoj jedinici na kojoj se ne odvija nastavni i naučni process, daje pravo da ima 7 članova Senata, za razliku od svih ostalih organizacionih jedinica (fakulteti, akademije, institute) koji imaju samo jednog člana, iako neki fakulteti imaju između 100 i 200 članova svoga Vijeća.

Sindikati zatražili povlačenje Nacrta Budžeta KS za 2022. godinu

Koordinacija šest Sindikata koji primaju plaću iz Budžeta Kantona Sarajevo, a na osnovu Zakona i Kolektivnih ugovora potpisanih sa Vladom Kantona Sarajevo, je dana 24.11.2021. putem protokola uputila zahtjev Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo u kojem se traži da se na sljedećoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, koja će se održati 30.11.2021., ukloni tačka dnevnog reda Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu. U zahtjevu je navedeno da je došlo do kršenja odredbi Kolektivnih ugovora u dijelu u kojem se reguliše usklađivanje osnovice za obračun plaće, koji se vrši svake godine sporazumno između Vlade Kantona Sarajevo i Sindikata, a prije usvajanja Budžeta Kantona Sarajevo za narednu godinu.

Kao odgovor na prethodno naveden zahtjev, koordinacija Sindikata je dobila poziv za pregovore u srijedu 01.12.2021., dan poslije održavanja sjednice Skupštine Kantona Sarajevo odnosno nakon protesta ispred zgrade Vlade Kantona Sarajevo.

Koordinacija šest Sindikata još jedanput skreće pažnju Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo da neće prihvatiti politiku svršenog čina, te da kršenjem odredbi Kolektivnih ugovora i procedure donošenja Nacrta Budžata Kantona Sarajevo za 2022. godinu predstavljaju osnov za poduzimanje zakonskih mjera i aktivnosti sindikalne borbe.

Saopćenje SUNSA: Podrška Ministarstvu obrazovanja, nauke i mlade Kantona Sarajevo na čelu sa ministricom Zinetom Bogunić

Saopćenje Sindikata Univerziteta u Sarajevu

Sindikat Univerziteta u Sarajevu (SUNSA) ovim putem želi da iskaže punu podršku Ministarstvu obrazovanja, nauke i mlade Kantona Sarajevo na čelu sa ministricom Zinetom Bogunić u dosljednom poštivanju Kolektivnog ugovora i refromskim procesima u oblasti visokog obrazovanja i nauke.

Read more

Stav Sindikata Univerziteta u Sarajevu po pitanju prijedloga dijela budžeta Kantona Sarajevo za 2013 god. koji se odnosi na sredstva Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih.

U prijedlogu dijela budžeta Kantona Sarajevo za 2013 god. koji se odnosi na sredstva Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih je izvršeno umanjenje budžetskih sredstava  za 20% u odnosu na 2012 god.

Kada se izvrši usporedba prijedloga budžeta za osnovno i srednje obrazovanje mogu se uočiti namjera ministarstva finansija Kantona Sarajevo da teret krize bude prebačen na zaposlene na Univerzitetu u Sarajevu.

Tabela 1. Komparacija izdvojenih sredstava za pojedine vidove obrazovanja u kantonu Sarajevu

Univerzitet u Sarajevu

Osnovno školstvo

Srednje školstvo

Struktura troskova

2012

2013

2013

2013

Ukupna sredstva od Kantona

66,053,900

52,844,000

69,263,000

42,610,500

Bruto plate

50,062,396

40,050,584

58,580,700

36,323,100

Ukupno zaposlenih

2,395

2,396

3,493

2,129

Prosjek neto plate, KM

1,025

819

822

836

Iz gornje tabele je vidljivo da je planirana prosječna plata zaposlenih na Univerzitetu u Sarajevu  nešto manja od prosječne plate zaposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju, iako obrazovna struktura na Univerzitetu je značajno drugačija. Kada se usporede prosječne plate sa primanjima zaposlenih u kantonalnim komunalnim preduzećima tada postaje jasno pozicija Univerziteta u Sarajevu u razmišljanjima kreatora budžeta Kantona Sarajevo.

Prosječna plata u kantonu Sarajevo za 2012 god. iznosi 981 KM, a prosječna plata na nivou Federacije BiH za novembar 2012 god. iznosi 837,84 KM. Prosječna plata komunalnog preduzeća Toplane za 2011 god. je iznosila 1271 KM, a u preduzeću Vodovod je iznosila 1012 KM. Prosječna plata svih deset komunalnih preduzeća u Kantonu Sarajevu je iznosila za 2011 god. 1009 KM, a od 3.586 zaposlenih samo je 12,5% zaposlenih sa visokom i višom stučnom spremom.

Poruka Vlade Kantona Sarajevo je da zaposleni na Univerzitetu treba da potraže posao u komunalnim preduzećima ako žele da imaju veće plate i da se ne bave naukom.

Opširnije možete pročitati OVDJE (PDF).

Sindikat Univerziteta u Sarajevu

Sindikat Univerziteta u Sarajevu je formiran 22.06.2006 god. i zakonski registrovan u Kantonu Sarajevu dana 27.12.2006 god. od strane Ministarstva pravde.

Sindikat je jedinstvena organizacija zaposlenih na Univerzitetu u Sarajevu, a u okvirima Sindikalnih organizacija na visokoškolskim institucijama se odražavaju određene specifičnosti.

Član sindikata može postati svako ko je zaposlen na Univerzitetu u Sarajevu.

Read More