Saopćenje za javnost u vezi prednacrta Zakona o visokom obrazovanju KS

Sindikat Univerziteta u Sarajevu želi upoznati javnost o svojim stavovima po pitanju prednacrta Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevu, a koji se ogledaju u sljedećem:

 1. Prije svega, Sindikat Univerziteta u Sarajevu smatra da je prednacrt Zakona o visokom obrazovanju prenormiran, sadrži mnogo dijelova i članova, previše definicija i bespotrebnih pojmova, Univerzitet u Sarajevu i njegove fakultete svodi na administrativne jedinice, a ne kao institucije od posebnog značaja za društvenu zajednicu i pokretačku snagu razvoja države.
 2. Sindikat je stava da razlozi za donošenje ovakvog zakona nisu elaborirani, niti je obavljena detaljna analiza efekata primjene takvog zakona po pitanju poboljšanja nastavnog procesa, jačanja istraživačkih kapaciteta, postizanja odgovarajuće izvrsnosti,…
 3. Prednacrt Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, u svom suštinskom smislu, dovodi u nepovoljniji položaj Univerzitet u Sarajevu u odnosu na privatne univerzitete, kao i u odnosu na prethodne Zakone o visokom obrazovanju.
 4. Ovakav Zakon pogoduje više privatnim univerzitetima nego Univerzitetu u Sarajevu kroz nametanje strožijih kriterija za Univerzitet u Sarajevu u odnosu na privatne univerzitete.
 5. Prečesto donošenje novih zakona o visokom obrazovanju, bez jasnih potreba i definiranih ciljeva, dovodi nastavno osoblje u stalnu neizvjesnost po pitanju ispunjenja „nanovo“ definiranih uvjeta za napredovanje i zadržavanje postojećeg naučnonastavnog statusa.
 6. Sindikat ne podržava podešavanje vremenskog okvira unutar kojeg se namjerava usvajati ovako važan zakon sa periodom predizborne kampanje.
 7. Sufinansiranje razvoja naučnoistraživačkog i umjetničkoistraživačkog rada ne smije biti podjednak za Univerzitet u Sarajevu i privatne univerzitete jer se na ovaj način direktno diskriminira Univerzitet u Sarajevu, čime se pokazuje nerazumijevanje šireg društvenog značaja koji Univerzitet u Sarajevu ima za društvo i državu.
 8. Sindikat UNSA se protivi osnivanju Vijeća za visoko obrazovanje i nauku jer je zakonom predviđeno da to tijelo preuzme sve važne nadležnosti Senata i Vijeća organizacionih jedinica po pitanju nastavne i naučne djelatnosti. Navedeno Vijeće za visoko obrazovanje i nauku nema odgovarajući kapacitet da odgovori zadacima koji mu se stavljaju u nadležnost. Uloga ovog Vijeća je isuviše detaljno razrađena i povezana sa brojnim procesima u visokom obrazovanju (npr. definisanje naučnih oblasti, osnivanje katedri, fakulteta, univerziteta!, itd.) da je gotovo nemoguće da bi djelovanje ovog Vijeća zaista ostalo na savjetodavnoj ulozi.
 9. Zakon o visokom obrazovanju treba da bude usmjeren ka jačanju Univerziteta u Sarajevu kroz jačanje njegove kadrovske i istraživačke strukture te jačanja Univerzitetskog izdavaštva.
 10. Prednacrt zakona na prvi pogled izgleda kao progresivan po pitanju autonomije Univerziteta u Sarajevu i Vijeća fakulteta, a suštinski se njime u cijelosti ruši autonomija Vijeća fakulteta i oduzimaju mu se sve nadležnosti kao tijelu koje treba odlučivati po svim pitanjima iz nastavnog procesa i naučne djelatnosti za određenu oblast. Duh Zakona je prožet idejom „autokratija pod velom autonomije Univerziteta“ gdje se previše moći koncentrira u jednoj osobi.
 11. Predloženim prednacrtom zakona ugrožavaju se akademske slobode nastavnom osoblju Univerziteta u Sarajevu, ruši se integritet i dignitet nastavničkog zvanja i njegova važnost u društvu, kao i doprinos u razvoju društvene zajednice.
 12. Diskriminatoran odnos u pogledu ustrojstva Senata Univerziteta u Sarajevu, gdje se Rektoratu, kao organizacionoj jedinici na kojoj se ne odvija nastavni i naučni process, daje pravo da ima 7 članova Senata, za razliku od svih ostalih organizacionih jedinica (fakulteti, akademije, institute) koji imaju samo jednog člana, iako neki fakulteti imaju između 100 i 200 članova svoga Vijeća.