Saopćenje za javnost u vezi prednacrta Zakona o visokom obrazovanju KS

Sindikat Univerziteta u Sarajevu želi upoznati javnost o svojim stavovima po pitanju prednacrta Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevu, a koji se ogledaju u sljedećem:

 1. Prije svega, Sindikat Univerziteta u Sarajevu smatra da je prednacrt Zakona o visokom obrazovanju prenormiran, sadrži mnogo dijelova i članova, previše definicija i bespotrebnih pojmova, Univerzitet u Sarajevu i njegove fakultete svodi na administrativne jedinice, a ne kao institucije od posebnog značaja za društvenu zajednicu i pokretačku snagu razvoja države.
 2. Sindikat je stava da razlozi za donošenje ovakvog zakona nisu elaborirani, niti je obavljena detaljna analiza efekata primjene takvog zakona po pitanju poboljšanja nastavnog procesa, jačanja istraživačkih kapaciteta, postizanja odgovarajuće izvrsnosti,…
 3. Prednacrt Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, u svom suštinskom smislu, dovodi u nepovoljniji položaj Univerzitet u Sarajevu u odnosu na privatne univerzitete, kao i u odnosu na prethodne Zakone o visokom obrazovanju.
 4. Ovakav Zakon pogoduje više privatnim univerzitetima nego Univerzitetu u Sarajevu kroz nametanje strožijih kriterija za Univerzitet u Sarajevu u odnosu na privatne univerzitete.
 5. Prečesto donošenje novih zakona o visokom obrazovanju, bez jasnih potreba i definiranih ciljeva, dovodi nastavno osoblje u stalnu neizvjesnost po pitanju ispunjenja „nanovo“ definiranih uvjeta za napredovanje i zadržavanje postojećeg naučnonastavnog statusa.
 6. Sindikat ne podržava podešavanje vremenskog okvira unutar kojeg se namjerava usvajati ovako važan zakon sa periodom predizborne kampanje.
 7. Sufinansiranje razvoja naučnoistraživačkog i umjetničkoistraživačkog rada ne smije biti podjednak za Univerzitet u Sarajevu i privatne univerzitete jer se na ovaj način direktno diskriminira Univerzitet u Sarajevu, čime se pokazuje nerazumijevanje šireg društvenog značaja koji Univerzitet u Sarajevu ima za društvo i državu.
 8. Sindikat UNSA se protivi osnivanju Vijeća za visoko obrazovanje i nauku jer je zakonom predviđeno da to tijelo preuzme sve važne nadležnosti Senata i Vijeća organizacionih jedinica po pitanju nastavne i naučne djelatnosti. Navedeno Vijeće za visoko obrazovanje i nauku nema odgovarajući kapacitet da odgovori zadacima koji mu se stavljaju u nadležnost. Uloga ovog Vijeća je isuviše detaljno razrađena i povezana sa brojnim procesima u visokom obrazovanju (npr. definisanje naučnih oblasti, osnivanje katedri, fakulteta, univerziteta!, itd.) da je gotovo nemoguće da bi djelovanje ovog Vijeća zaista ostalo na savjetodavnoj ulozi.
 9. Zakon o visokom obrazovanju treba da bude usmjeren ka jačanju Univerziteta u Sarajevu kroz jačanje njegove kadrovske i istraživačke strukture te jačanja Univerzitetskog izdavaštva.
 10. Prednacrt zakona na prvi pogled izgleda kao progresivan po pitanju autonomije Univerziteta u Sarajevu i Vijeća fakulteta, a suštinski se njime u cijelosti ruši autonomija Vijeća fakulteta i oduzimaju mu se sve nadležnosti kao tijelu koje treba odlučivati po svim pitanjima iz nastavnog procesa i naučne djelatnosti za određenu oblast. Duh Zakona je prožet idejom „autokratija pod velom autonomije Univerziteta“ gdje se previše moći koncentrira u jednoj osobi.
 11. Predloženim prednacrtom zakona ugrožavaju se akademske slobode nastavnom osoblju Univerziteta u Sarajevu, ruši se integritet i dignitet nastavničkog zvanja i njegova važnost u društvu, kao i doprinos u razvoju društvene zajednice.
 12. Diskriminatoran odnos u pogledu ustrojstva Senata Univerziteta u Sarajevu, gdje se Rektoratu, kao organizacionoj jedinici na kojoj se ne odvija nastavni i naučni process, daje pravo da ima 7 članova Senata, za razliku od svih ostalih organizacionih jedinica (fakulteti, akademije, institute) koji imaju samo jednog člana, iako neki fakulteti imaju između 100 i 200 članova svoga Vijeća.

Započeti pregovori između Vlade KS i predstavnicima osam sindikata

Predstavnici Sindikata Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Jasmin Velagić i prof. dr. Amir Zahirović, su zajedno sa predstavnicima sindikata uposlenika koji plaću primaju iz Budžeta Kantona Sarajevo, dana 01.12.2021. započeli pregovore sa Vladom Kantona Sarajevo a u vezi povečanja osnovice za isplatu plaća za navedene uposlenike.

Na sastanku je doneseno nekoliko zaključaka:

 • započeti su pregovori o osnovici za isplatu plaća,
 • nastavak pregovora je zakazan za srijedu 08.12.2021.,
 • određen je vremenski okvir i krajnji rok za završetak pregovora, 21.12.2021.

Još jednom napominjemo da su predstavnici sindikata predložili da se osnovica za obračun plaća poveća za 27%, odnosno sa KM 315 na KM 400 s obzirom na značajan porast troškova života.

Sindikati zatražili povlačenje Nacrta Budžeta KS za 2022. godinu

Koordinacija šest Sindikata koji primaju plaću iz Budžeta Kantona Sarajevo, a na osnovu Zakona i Kolektivnih ugovora potpisanih sa Vladom Kantona Sarajevo, je dana 24.11.2021. putem protokola uputila zahtjev Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo u kojem se traži da se na sljedećoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, koja će se održati 30.11.2021., ukloni tačka dnevnog reda Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu. U zahtjevu je navedeno da je došlo do kršenja odredbi Kolektivnih ugovora u dijelu u kojem se reguliše usklađivanje osnovice za obračun plaće, koji se vrši svake godine sporazumno između Vlade Kantona Sarajevo i Sindikata, a prije usvajanja Budžeta Kantona Sarajevo za narednu godinu.

Kao odgovor na prethodno naveden zahtjev, koordinacija Sindikata je dobila poziv za pregovore u srijedu 01.12.2021., dan poslije održavanja sjednice Skupštine Kantona Sarajevo odnosno nakon protesta ispred zgrade Vlade Kantona Sarajevo.

Koordinacija šest Sindikata još jedanput skreće pažnju Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo da neće prihvatiti politiku svršenog čina, te da kršenjem odredbi Kolektivnih ugovora i procedure donošenja Nacrta Budžata Kantona Sarajevo za 2022. godinu predstavljaju osnov za poduzimanje zakonskih mjera i aktivnosti sindikalne borbe.

Press konferencija koordinacije šest Sindikata

U srijedu, 17.11.2021. godine, sa početkom u 10:00 sati, u Domu sindikata u Sarajevu održana je press konferencija Koordinacije šest reprezentativnih sindikata SSS BiH Kantona Sarajevo koji primaju plaću iz Budžeta Kantona Sarajevo, i to:

·  Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo,

·  Sindikat policije Kantona Sarajevo,

·  Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo,

·  Sindikat Univerziteta u Sarajevu,

· Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u BiH – Koordinacija Kantona Sarajevo,

· Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo.

Predstavnici reprezentativnih Sindikata, koji zastupaju preko 14.000 radnika koji primaju plaću iz budžeta KS, su istakli da Nacrt budžeta KS za 2022. godinu iznosi milijardu i 101 milion KM te da ponovo nije planirano povećanje osnovice za obračun plaća radnika.

Predstavnici sindikata pozivaju Vladu KS da prihvati zahtjeve i da nastave pregovore prije utvrđenja budžeta, u protivnom se najavljuju štrajk i protesti.

 

Medijski natpisi press konferencije:

https://ba.n1info.com/vijesti/sindikati-u-ks-najavili-proteste-ukoliko-ih-vlada-ne-pozove-na-pregovore/

https://www.oslobodjenje.ba/vijesti/sarajevo/video-iz-koordinacije-sindikata-najavili-generalni-strajk-ukoliko-nece-proci-necemo-dozvoliti-tako-se-ponasati-prema-50-hiljada-ljudi-708789

https://radiosarajevo.ba/vijesti/bosna-i-hercegovina/sindikati-ako-se-place-ne-povecaju-14000-radnika-u-ks-u-stupaju-u-strajk/437232

https://radiosarajevo.ba/vijesti/bosna-i-hercegovina/sindikati-u-ks-najavljuju-generalni-strajk/437260

https://www.tvsa.ba/koordinacija-sindikata-utvrdjeni-nacrt-budzeta-za-2022-je-uvertira-za-generalni-strajk-u-ks/

https://faktor.ba/vijest/sindikati-upozoravaju-ako-se-place-ne-povecaju-vise-od-14-hiljada-radnika-u-ks-stupa-u-generalni-strajk/144579

https://index.ba/sivro-najavio-borbu-sestorke-protiv-trojke-od-forte-smo-dobili-sipak-a-on-ce-dobiti-strajk/

https://avaz.ba/kantoni/sarajevo/697092/sest-sindikata-u-ks-najavili-generalni-strajk-pozivaju-vladu-na-pregovore

https://www.slobodnaevropa.org/a/sindikati-kantona-sarajevo-protest-strajk-plate/31565856.html

https://www.fokus.ba/vijesti/bih/sest-sindikata-zaprijetilo-strajkom-i-protestima-neprihvatljivo-da-je-plata-policajcu-850-km/2197540/

https://www.tvsa.ba/sest-sindikata-iz-ks-prijeti-strajkom-i-protestima-zbog-ignorantskog-odnosa-vlade-ks/

https://www.federalna.ba/sest-sindikata-iz-ks-zaprijetilo-strajkom-i-protestima-zbog-osnovice-za-plate-6jy9z

https://vijesti.ba/clanak/552200/sest-sindikata-iz-ks-zaprijetilo-strajkom-i-protestimahttps://raport.ba/sest-sindikata-zaprijetilo-strajkom-i-protestima-u-kantonu-sarajevo-traze-vece-osnovice-za-place/

Neuspješni pregovori između šest Sindikata i Vlade Kantona Sarajevo

Shodno zahtjevu za početak pregovora u vezi utvrđivanja osnovice za obračun plaća u 2022. godini koji je u ime šest sindikata (SSOOiO FBiH – KO KS, SSVOONK BiH – KO KS, SSDSiNuODSSViJU u FBiH – Koordinacioni odbor Sarajevo, Sindikat policije KS, Sindikat UNSA i SSDSiN KS) dostavljen premijeru Kantona Sarajevo par sedmica ranije, dogovoren je pregovarački sastanak između navedenih strana.

Na sastanku predstavnika šest sindikata i Vlade Kantona Sarajevo na čelu sa premijerom Edinom Fortom održanom 09.11.2021. nakon iznešenih argumenata s obje strane nije postignut dogovor u vezi povećanja osnovice za obračun plaće uz prijedlog predstavnika Vlade da se pregovori nastave kroz mjesec dana. Predstavnici Sindikata su odbili navedeni prijedlog te su najavili da će se za povećanje osnovice boriti na druge načine, uključujući proteste i štrajk. Istaknuto je da početak protesta ili štrajka ovisi o odlučnosti i dogovoru sindikata odnosno o njihovom združenom djelovanju, ali i raspoloženju pripadajućeg članstva da se podrže navedeni prijedlozi.

Predmet neslaganja je bila sama stopa povećanja osnovice za obračun plaća. S jedne strane ispred Sindikata je predloženo da se osnovica za obračun poveća za 27% uz obrazloženje da je Budžet KS u prethodnim godinama znatno uvećan, a da se istovremeno to ni u najmanjoj mjeri nije odrazilo na plate u javnom sektoru. Na drugoj strani Vlada KS na čelu s premijerom je ostala pri stavu da se plate za sada neće uvećavati kao i da je Kanton Sarajevo u podređenom položaju po ovom pitanju. Ujedno je dodao i da Vlada KS vodi paralelan proces koji se tiče povećanja osnovice za obračun i to u vidu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona i pripadnostima javnih prihoda te da bi ukidanje pondera KS podrazumijevalo smanjenje budžeta Kantona za 80 do 100 miliona KM.

Predstavnici Sindikata se nisu složili sa izlaganjem premijera te je konstatovano da osnovicu za obračun plata treba odmah povećati za 27%, a zatim ukoliko dođe do smanjenja prihoda po osnovu pondera proporcionalno smanjivati, a ne obratno kako je predloženo od strane vladinih predstavnika.

 

Sindikat Univerziteta u Sarajevu

Sindikat Univerziteta u Sarajevu je formiran 22.06.2006 god. i zakonski registrovan u Kantonu Sarajevu dana 27.12.2006 god. od strane Ministarstva pravde.

Sindikat je jedinstvena organizacija zaposlenih na Univerzitetu u Sarajevu, a u okvirima Sindikalnih organizacija na visokoškolskim institucijama se odražavaju određene specifičnosti.

Član sindikata može postati svako ko je zaposlen na Univerzitetu u Sarajevu.

Read More