Stav Centralnog odbora SUNSA po pitanju novog prijedloa Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo

Sindikat Univerziteta u Sarajevu (SUNSA) ne podržava novi Prijedlog Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Zakon), koji će se razmatrati na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo 31.07.2017. godine, iz sljedećih razloga:

1.     Novi prijedlog predmetnog Zakona se značajno razlikuje od onoga kojeg je Vlada KS povukla iz procedure na 30-toj radnoj sjednici Skupštine KS, održanoj 31.05.2017. godine. Ovaj prijedlog Zakona nije prošao javnu raspravu u formi nacrta, tako da sve zainteresirane strane nisu dobile priliku da ulože amandmane na njega. Osim što je došlo do izmjene određenih članova ranijeg prijedloga Zakona, došlo je i do promjene same forme i duha prijedloga Zakona. Zbog navedenog, potrebno je novi prijedlog Zakona vratiti u normalnu proceduru, što podrazumijeva kreiranje nacrta zakona i provođenja javne rasprave.

Read more

Održana Skupština Sindikata Univerziteta u Sarajevu

Dana 19. 06. 2017. godine sa početkom u 12:30 sati u prostorijama Mašinskog fakulteta u Sarajevu, Vilsonovo šetalište br. 9, održana je Skupština Sindikata Univerziteta u Sarajevu. 

Jednoglasno je izabrano novo rukovodstvo Sindikata Univerziteta u Sarajevu: prof. dr. Jasmin Velagić (predsjednik), doc. Jasmin Terzić (zamjenik predsjednika). 

Read more

Novi stav Centralnog odbora SUNSA po pitanju Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo

Centralni odbor Sindikata Univerziteta u Sarajevu, na svom sastanku održanom 02.06.2017. godine, ponovo je razmatrao prijedlog Zakona o Visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, nakon što je održana rasprava o ovom Zakonu u Skupštini Kantona Sarajevo dana  31.05.2017. godine i vraćen na ponovno usaglašavanje Vladi Kantona Sarajevo.

Iz tog razloga Centralni odbor Sindikata Univerziteta u Sarajevu želi da da svoje stavove na određene dijelove Zakona o visokom obrazovanju koja direktno utjeću na svakodnevni život akademskog osoblja:

1.     Prijedlog zakona o visokom obrazovanju je diskriminatoran za uposlenike Univerziteta u Sarajevu, posebno za akademsko osoblje, jer ih stavlja u neravopravan položaj u odnosu na uposlenike drugih Univerziteta na području Kantona Sarajevu. Naime, mnoge odredbe ovog zakona se isključivo odnose na uposlenike Univerziteta u Sarajevu, svrstavajući ga u posebnu kategoriju visokoškolske ustanove kao javna ustanova. Budući da se radi o Prijedlogu zakona o visokom obrazovanju u Kantonu Sarajevu, tada sve njegove odredbe trebaju jednako važiti za sve Univerzitete na području Kantona Sarajevo, bez obzira da li se radi o javnim ili privatnim Univerzitetima.

Read more

Stav Centralnog odbora SUNSA po pitanju Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo

Proces izrade i donošenja novog Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo pratila je nedovoljna transparentnost kompletnog procesa, kako prema javnosti, tako i prema akademskoj zajednici. U izradu prednacrta Zakona nisu bili uključeni svi akteri zainteresovani za donošenje, odnosno inoviranje postojećeg Zakona, pa samim tim proces je u svom startu manjkav i ponavljamo nedovoljno transparentan za jedan od ključnih Zakona u ovoj oblasti. 

Read more