Smanjene plaće na Univerzitetu

Ministarstvo obrazovanja i nauke je svojim dopisom br. 11-07-14-2556.1 od 13.04.2009 god., a dostavljenim 15.04.2009 god. obavijestilo visokoškolske institucije da umanjuje dotacije za mart u iznosu od 21%. To podrazumijeva umanjenje plaća za 21% i ako se ima u vidu da nisu umanjenje dotacije osnovnim školama (dokazanim borcima za svoja prava!) status zaposlenih na Univerzitetu izgleda sada OVAKO (preračunati koeficijenti prema raspoloživim sredstvima).