Zakoni

Članice Sindikata

Članice Sindikata Univerziteta u Sarajevu:

 1. Akademija likovnih umjetnosti,
 2. Ekonimski fakultet,
 3. Elektrotehnički fakultet,
 4. Fakultet za krimainalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
 5. Fakultet političkih nauka,
 6. Fakultet za saobraćaj i komunikacije,
 7. Fakultet zdravstvenih studija,
 8. Farmaceutski fakultet,
 9. Filozofski fakultet, 
 10. Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju,
 11. Institut za historiju,
 12. Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava
 13. Institut za jezike,
 14. Mašinski fakultet,
 15. Medicinski fakultet,
 16. Muzička akademija,
 17. Orijentalni institut,
 18. Pedagoški fakultet,
 19. Poljoprivredno – prehrambeni fakultet,
 20. Prirodno-matematički fakultet,
 21. Rektorat UNSA,
 22. Stomatološki fakultet sa klinikama,
 23. Šumarski fakultet,
 24. Veterinarski fakultet.

O Sindikatu

Sindikat Univerziteta u Sarajevu je formiran 22.06.2006 god. i zakonski registrovan u Kantonu Sarajevu dana 27.12.2006 god. od strane Ministarsva pravde.

Sindikat je jedinstvena organizacija zaposlenih na Univerzitetu u Sarajevu, a u okvirima Sindikalnih organizacija na visokoškolskim institucijama se odražavaju određene specifičnosti.

Zadaci i programski ciljevi Sindikata su:

 • zaštita i unapređenje materijalnih, socijalnih i profesionalnih interesa članova Sindikata na osnovu rada i zaključivanje kolektivnog ugovora; 
 • zaštita autonomije Univerziteta u Sarajevu i akademskih sloboda;
 • zalaganje za svestrano unapređenje djelatnosti a posebno materijalnih uvjeta rada;
 • zaštita dostojanstva i ugleda uposlenika na Univerzitetu u Sarajevu;
 • zalaganje za primjenu međunarodnih obrazovnih i istraživačkih standarda, konvencija i profesionalnog statusa, kao i specifičnih radnih prava zaposlenih na Univerzitetu u Sarajevu;
 • stalno ostvarenje prava na sudjelovanje Sindikata u kreiranju i provođenju obrazovne i naučne politike.

Sindikat ima sljedeće opće ciljeve i zadatke:

 • zalaganje za ostvarivanje i uvažavanje ljudskih sloboda i prava, pravne države, demokratije i slobodnog tržišta kao okvira bez kojeg nije moguće slobodno sindikalno djelovanje; 
 • podrška zalaganjima za potpunu nezavisnost, suverenost, teritorijalnu cjelovitost i svestrani razvoj Bosne i Hercegovine kao građanske, demokratske i socijalne države;
 • zaštita svih sindikalnih i socijalnih prava, te zalaganje za primjenu međunarodnih radnih standarda, konvencija i preporuka, naročito onih koji uključuju slobodu udruživanja, pravo na kolektivno pregovaranje i pravo na štrajk;
 • aktivno učestvovanje u razvoju sindikalne i socijalne svijesti u državi Bosni i Hercegovini, te promoviranje demokratske kulture i tolerancije u javnom životu.
 • borba protiv svake diskriminacije u društvu, a posebno na Univerzitetu u Sarajevu, zasnivane na rasnim, spolnim, vjerskim, političkim i etničkim razlikama ili na razlikama koje proizilaze iz socijalno-ekonomskog ili bračnog statusa i životne dobi.
 • podrška borbi protiv nezakonitog djelovanja, prekoračenja ovlaštenja, zloupotreba položaja, nemoralnog postupanja i kriminala u društvu, a posebno na Univerzitetu u Sarajevu.

Sindikat u svom djelovanju vodi sljedeća načela: 

 • ideali socijalne pravde, demokratije i ljudskih prava;
 • nezavisnost o državi i poslodavcima, svim vjerskim i ideološkim skupinama i političkim strankama. Sindikat je nestranačka i nevladina organizacija čije su odluke odraz samo i jedino volje većine članova Sindikata i njegovih demokratski izabranih tijela;
 • sloboda udruživanja s drugim sindikalnim organizacijama radi lakšeg ostvarivanja ciljeva Sindikata, na osnovi dobrovoljnosti, jednakosti i očuvanja prepoznatljivog identiteta organizacije;
 • pravo na saradnju i vođenje usuglašene politike sa svim subjektima javnoga života, u skladu sa općim ciljevima i zadacima Sindikata (član 10).
 • solidarnost među sindikatima i među sindikalnim članstvom, te suprotstavljanje sindikalnom egoizmu;
 • preferiranje politike socijalnog partnerstva i uzajamne odgovornosti u odnosima s Državom kao poslodavcem,
 • javnost rada, izuzev u iznimnim slučajevima donošenja odluka o pitanjima koja predstavljaju sindikalnu tajnu prema ovom Statutu ili u slučajevima kad se iz opravdanih razloga javnost isključuje;
 • unutrašnji odnosi u Sindikatu na osnovu kolegijalnosti, tolerancije, iskrenosti i poštenja, principijelnosti, te čuvanja tajnosti onih informacija čije bi iznošenje štetilo Sindikatu ili otežalo provođenje dogovorenih odluka.

Organi Sindikata

Skupština

 

Najviši organ Sindikata je Skupština.

Skupština se održava u pravilu svake druge godine, a saziva je Centralni odbor Sindikata.

Centralni odbor Sindikata mora na zahtjev sindikalnih organizacija, koje okupljaju najmanje jednu polovinu članova, sazvati vanrednu sjednicu Skupštine.

Delegati za Skupštinu se biraju u skladu sa Odlukom Centralnog odbora. Ukoliko sindikalna organizacija te ustanove broji više od 50% zaposlenih, broj delegata za Skupštinu Univerziteta u Sarajevu je 3 (tri) za svaku visokoškolsku ustanovu, a 2 (dva) delegata ukoliko broji od 30% do 50% zaposlenih, te 1 (jedan) ukoliko broji manje od 30% zaposlenih.

 

Goto top

Centralni odbor

 

Centralni odbor čine po jedan član ispred svake visokoškolske ustanove.

Centralni odbor je najviše tijelo Sindikata između dvije Skupštine i obavlja sve poslove iz nadležnosti Skupštine između dva zasjedanja.

Članovi Centralnog odbora po funkciji su: predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi.

Članovi Centralnog odbora Sindikata:

 1. Jasmin Velagić, Elektrotehnički fakultet, Predsjednik
 2. Amir Zahirović, Veterinarski fakultet,  zamjenik predsjednika,
 3. Senad Cvrk, Akademija likovnih umjetnosti,
 4. Mirha Bičo Ćar, Ekonomski fakultet,
 5. Predrag Puharić, Fakultet za krimainalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije,
 6. Elmir Sadiković, Fakultet političkih nauka,
 7. Jasmina Tabaković – Đugum, Fakultet za saobraćaj i komunikacije,
 8. Munib Smajović, Fakultet zdravstvenih studija,
 9. Mirsada Salihović, Farmaceutski fakultet, 
 10. Amira Sadiković, Filozofski fakultet, 
 11. Mirela Džehverović, Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju,
 12. Aida Ramić, Institut za historiju,
 13. Almir Grabovica, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava
 14. Haris Ćatović, Institut za jezike
 15. Adnan Mašić, Mašinski fakultet,
 16. Esad Pepić, Medicinski fakultet,
 17. Alma Aganspahić, Muzičke akademije,
 18. Hasan Kurtanović, Pedagoški fakultet,
 19. Berin Bajrić, Orijentalni institut,
 20. Fuad Gaši, Poljoprivredno – prehrambeni fakultet,
 21. Enad Korjenić, Prirodno-matematički fakultet,
 22. Kenan Filipović, Rektorat UNSA,
 23. Azra Jelešković, Stomatološki fakultet sa klinikama,
 24. Ahmet Lojo, Šumarski fakultet.

 

Goto top

Statutarna komisija 

 

Zadaci Statutarne komisije obuhvataju:

 • davanje tumačenja odradaba Statuta Sindikata,
 • ocjenjivanje usklađenosti ostalih općih akata sa Statutom,
 • obavljanje i svih drugih poslova prema nalogu Centralnog odbora,
 • praćenje rada sindikalnih organizacija i podružnica, kao i pružanja pomoći u njihovom organizovanju i radu.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor vrši kontrolu ostvarivanja politike finansiranja, korišćenja finansijskih sredstava i ukupne sindikalne pokretne i nepokretne imovine, te o tome najmanje jedanput godišnje informira članstvo i Centralni odbor.

Članovi Nadzornog odbora:

 • Elma Veljović, Farmaceutski fakultet,
 • Munib Smajović, Fakultet zdravstvenih studija,
 • Omer Mahmutović, Pedagoški fakultet.