Organi Sindikata

Skupština

 

Najviši organ Sindikata je Skupština.

Skupština se održava u pravilu svake druge godine, a saziva je Centralni odbor Sindikata.

Centralni odbor Sindikata mora na zahtjev sindikalnih organizacija, koje okupljaju najmanje jednu polovinu članova, sazvati vanrednu sjednicu Skupštine.

Delegati za Skupštinu se biraju u skladu sa Odlukom Centralnog odbora. Ukoliko sindikalna organizacija te ustanove broji više od 50% zaposlenih, broj delegata za Skupštinu Univerziteta u Sarajevu je 3 (tri) za svaku visokoškolsku ustanovu, a 2 (dva) delegata ukoliko broji od 30% do 50% zaposlenih, te 1 (jedan) ukoliko broji manje od 30% zaposlenih.

 

Goto top

Centralni odbor

 

Centralni odbor čine po jedan član ispred svake visokoškolske ustanove.

Centralni odbor je najviše tijelo Sindikata između dvije Skupštine i obavlja sve poslove iz nadležnosti Skupštine između dva zasjedanja.

Članovi Centralnog odbora po funkciji su: predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi.

Članovi Centralnog odbora Sindikata:

 1. Jasmin Velagić, Elektrotehnički fakultet, Predsjednik
 2. Amir Zahirović, Veterinarski fakultet,  zamjenik predsjednika,
 3. Senad Cvrk, Akademija likovnih umjetnosti,
 4. Mirha Bičo Ćar, Ekonomski fakultet,
 5. Predrag Puharić, Fakultet za krimainalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije,
 6. Elmir Sadiković, Fakultet političkih nauka,
 7. Jasmina Tabaković – Đugum, Fakultet za saobraćaj i komunikacije,
 8. Munib Smajović, Fakultet zdravstvenih studija,
 9. Mirsada Salihović, Farmaceutski fakultet, 
 10. Amira Sadiković, Filozofski fakultet, 
 11. Mirela Džehverović, Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju,
 12. Aida Ramić, Institut za historiju,
 13. Almir Grabovica, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava
 14. Haris Ćatović, Institut za jezike
 15. Adnan Mašić, Mašinski fakultet,
 16. Esad Pepić, Medicinski fakultet,
 17. Alma Aganspahić, Muzičke akademije,
 18. Hasan Kurtanović, Pedagoški fakultet,
 19. Berin Bajrić, Orijentalni institut,
 20. Fuad Gaši, Poljoprivredno – prehrambeni fakultet,
 21. Enad Korjenić, Prirodno-matematički fakultet,
 22. Kenan Filipović, Rektorat UNSA,
 23. Azra Jelešković, Stomatološki fakultet sa klinikama,
 24. Ahmet Lojo, Šumarski fakultet.

 

Goto top

Statutarna komisija 

 

Zadaci Statutarne komisije obuhvataju:

 • davanje tumačenja odradaba Statuta Sindikata,
 • ocjenjivanje usklađenosti ostalih općih akata sa Statutom,
 • obavljanje i svih drugih poslova prema nalogu Centralnog odbora,
 • praćenje rada sindikalnih organizacija i podružnica, kao i pružanja pomoći u njihovom organizovanju i radu.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor vrši kontrolu ostvarivanja politike finansiranja, korišćenja finansijskih sredstava i ukupne sindikalne pokretne i nepokretne imovine, te o tome najmanje jedanput godišnje informira članstvo i Centralni odbor.

Članovi Nadzornog odbora:

 • Elma Veljović, Farmaceutski fakultet,
 • Munib Smajović, Fakultet zdravstvenih studija,
 • Omer Mahmutović, Pedagoški fakultet.