Zaključci sa Vanredne sjednice Senata Univerziteta u Sarajevu

Na Vanrednoj sjednici Senata Univerziteta u Sarajevu, održanoj dana 17.04.2009. godine  u prisustvu svih senatora, dekana fakulteta i akademija, predsjednika Upravnog odbora, predsjednika sindikata visokog obrazovanja, te Ministra obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo sa saradnicima, analizirana je teška finansijska situacija u kojoj su se našli svi fakulteti i akademije Univerziteta u Sarajevu, a koja je prouzrokovana neočekivanim i iznenadnim smanjenjem dotacije za mjesec mart 2009. godine u iznosu od 21%.


U ovom trenutku, a u skladu sa Standardima i normativima za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja Kantona Sarajevo,  za realizaciju nastavnog procesa po bolonjskim principima je potrebno  do tri puta više akademskog osoblja. Istovremeno, neki fakulteti i akademije su već u situaciji da otpuštaju zaposlenike koje finansiraju iz vlastitih sredstava. 

Ovakva politika finansiranja od strane osnivača  dovela je u pitanje djelatnost Univerziteta, odnosno fakulteta i akademija, te je obavljanje naše osnovne djelatnosti upitno. 

Nakon diskusije u kojoj su učestvovali svi prisutni zaključeno je sljedeće:

  1. Ne prihvata se navedeno umanjenje od 21% i zahtijeva se povrat ovih sredstava, najkasnije uz  dotaciiju za mjesec april 2009. godine svim  fakultetima i akademijama Univerziteta;
  2. Ovaj  finansijski udar onemogućio je realizaciju nastavnog procesa po bolonjskim principima na fakultetima i akademijama Univerziteta u Sarajevu;
  3. Neprihvatljivo je da je ovakva odluka donesena bez prethodnih konsultacija sa Univerzitetom i Sindikatom visokog obrazovanja, te se insistira, da se ubuduće sva pitanja u vezi finansiranja visokog obrazovanja rješavaju u dogovoru sa menadžmentom Univerziteta i Sindikatom visokog obrazovanja;
  4. Insistira se  na promptnom potpisivanju kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje sa Univerzitetom;
  5. Za moguću eskalaciju nezadovoljstva sa nepredviđenim i nesagledivim posljedicama, koje se očekuju zbog ovakve odluke Vlade Kantona Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu ne može preuzeti nikakvu odgovornost;
  6. Zbog svega navedenog, a u cilju rješavanja nastalih problema, zahtijeva se  hitan sastanak sa premijerom Vlade i resornim ministrima.

Delegaciju Univerziteta će činiti: Rektor, prorektori i Generalni sekretar Univerziteta, predsjednici Upravnog i Nadzornog odbora i predsjednici grupacija nauka/umjetnosti Univerziteta, predsjednici Sindikata visokog obrazovanja  i Predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta.

Sekretarijat Univerziteta