Zaključci sa sastanka Centralnog odbora Sindikata Univerziteta u Sarajevu od 03.09.2014. god

Centralni odbor Sindikata Univerziteta je na svojoj sjednici od 03.09.2014. god. raspravljao o daljim aktivnostima na sprovođenju štrajka zakazanog za 08.09.2014. god. i posle izjašnjavanja svih petnaest članova Centralnog odbora konstatovao sljedeće:

Odlučeno je da se stupi u štrajk na četrnaest Fakulteta i Akademija dana 08.09.2014. god.

Za pokretanje štrajka su se izjasnili sljedeći Fakulteti i Akademije: Mašinski fakultet, Elektrotehnički fakultet, Fakultet političkih nauka, Šumarski fakultet, Pedagoški fakultet, Fakultet zdravstvenih studija, Farmaceutski fakultet, Medicinski fakultet, Akademija likovnih umjetnosti, Muzička akademija, Akademija scenskih umjetnosti, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet i Veterinarski fakultet. 

Predstavnik Prirodno-matematičkog fakulteta je podržao zahtjeve Sindikata, ali je istakao da zbog tehničkih razloga u pripremi nastave (ograničeno trajanje hemikalija za rad sa studentima) oni nisu za pristupanje štrajku.

Centralni odbor Sindikata Univerziteta je već prije napravio prijedlog poslova koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka, dostavio ih Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih, Vijećima fakulteta i akademija, i Senatu Univerziteta. Senat Univerziteta je na julskoj sjednici prihvatio naše prijedloge za razgovore sa Vladom i prijedlog poslova koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka. 

To su sljedeći poslovi:

 • Rad ekonomske službe na Fakultetima i Akademijama,
 • Rad osnovnih službi na održavanju zgrada, održavanja električnih, vodovodnih instalacija, minimalnoga čišćenja prostora itd.

 • Rad službi obezbjeđenja zgrada i prostora oko objekata,

 • Smanjenje rada rukovodstva Fakulteta i Akademija

Jednostavno rečeno na Fakultetima i Akademijama na kojima će se odvijati štrajk se neće odvijati nastavne aktivnosti.

Štrajk počinje u ponedjeljak 08.09.2014. god. u 08 sati pa nadalje sve do uspostavljanja dijaloga sa Vladom Kantona Sarajevo i ispunjenja naših zahtjeva. 

Svi članovi Sindikata Univerziteta u Sarajevu treba da budu prisutni na svojim radnim mjestima od 08-14 sati.

Štrajkom rukovodi Centralni odbor Sindikata Univerziteta u Sarajevu.

Svaka Osnovna organizacija Sindikata Univerziteta u Sarajevu će imati štrajkači odbor kojeg sačinjavaju članovi Odbora OO SUNSA.

Naši zahtjevi su:

 1. Promjena statusa Univerziteta u budžetu Kantona Sarajevo i odmah pristupanju utvrđivanju i potpisivanju Kolektivnog ugovora sa Sindikatom Univerziteta u Sarajevu.
 2. Obezbjediti sredstva za prijem mladih istraživača na Fakultete i Akademije prema njihovim potrebama u skladu sa standardima i normativima.

 3. Zakonska rješenja o napredovanju nastavnika i saradnika u Zakonu o visokom obrazovanju treba da budu u suglasju sa ekonomskom situacijom u Kantonu Sarajevo.

 4. Plaće zaposlenih na Univerzitetu u Sarajevu treba da budu jednake plaćama zaposlenih u službama Kantona Sarajevo i institucijama koje se finansiraju iz budžetskih sredstava za istu složenost i odgovornost poslova. 

 5. Topli obrok, naknada za prevoz, regres, otpremnine, naknade za teže bolesti ili za smrtni slučaj i ostala prava, zaposleni na Univerzitetu u Sarajevu treba da koriste iz budžetskih sredstava na isti način kao i zaposleni u službama Kantona Sarajevo i ostali korisnici budžetskih sredstava.

 6. Osigurati redovnost isplate plaća za zaposlene na Univerzitetu u Sarajevu.

Razlozi koji su nas potakli na štrajk su:

 • Ekonomska nesigurnost i neredovnost isplata plaća za zaposlene na Univerzitetu u Sarajevu. 
 • Neravnopravnost u odnosu na ostale budžetske korisnike u Kantonu Sarajevo, jer za istu složenost posla zaposleni na Univerzitetu imaju primanja koja su manja do 35%.

 • Stalne izmjene Zakona o visokom obrazovanju i neprihvatanje bilo kakvih prijedloga ili sugestija nastavnika i asistenata u fazi utvrđivanja prijedloga dovodi u poziciju neravnopravnih subjekata o vitalnim pitanjima njihove naučne i nastavne egzistencije.

 • Nepostojanje ekonomskih preduvjeta za ispunjavanje složenih zahtjeva za izvođenje nastavno-istraživačkog, odnosno umjetničkog procesa, napredovanje nastavnika i asistenata u skladu sa donesenim Zakonom o visokom obrazovanju i potpuno obustavljanje finansiranja istraživačkog rada u Kantonu Sarajevo.

 • Zaposleni u nastavi (profesori i asistenti) rade za 40-80% više u odnosu na normative i standarde koje je donijelo Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo, jer postoji višegodišnja zabrana prijema mlađih ljudi na Fakultete i Akademije.    

 • Već više od deset godina je zabranjen prijem novih nastavnika i asistenata, izuzev kada se uprazni radno mjesto zbog odlaska u penziju, napuštanja posla ili smrtnog slučaja.  

Na svakom Fakultetu i Akademiji će biti objavljena pismena informacija o imenima članova štrajkačkog odbora i brojevima njihovih telefona.

Predsjednik Sindikata Univerziteta u Sarajevu

Berko Zečević