Vlada Kantona Sarajevo ne poštuje Zakon o štrajku!

Dana 19.08.2014. god. ponovo je održana rasprava u Općinskom sudu u Sarajevu gdje je trebalo imenovati arbitražnu komisiju i predsjednika, ponovo se nisu pojavili predstavnici Vlade Kantona Sarajevo i rektorata Univerziteta u Sarajevu.

Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo na raspravi pred Općinskim sudom u Sarajevu poslalo pismo u kojem navodi da nema ovlaštenje da zastupa Vladu Kantona Sarajevo. Predstavnik rektorata Univerziteta u Sarajevu se nije pojavio, jer se rektorat i dalje nalazi na kolektivnom godišnjem odmoru.

Nastavlja se dosadašnja praksa Vlade Kantona Sarajevo o zabijanju glave u pijesak u nadi da će se tako izbjeći suočavanje sa potrebom rješavanja nagomilanih problema unutar Univerziteta u Sarajevu.

Centralni odbor Sindikata Univerziteta u Sarajevu pokušava da od 2007 god. uspostavi dijalog sa Vladom Kantona Sarajevo u cilju uspostavljanja stabilnih uvjeta za razvoj Univerziteta U Sarajevu.  

Do sada su u prethodnom periodu dvije Vlade Kantona Sarajevo formalno prihvatale potrebu da se formira radni tim za pregovore sa Sindikatom Univerziteta u Sarajevu  u pravcu definiranja Kolektivnog ugovora o reguliranju osnovnih prava i obaveza zaposlenih na Univerzitetu u Sarajevu, ali bez stvarne namjere da to realizira.  

Dosadašnji tok poštivanja procedura o štrajku u skladu sa Zakonom o štrajku jasno pokazuje da ćemo samo kroz obustavu rada koja će početi 08.09.2014 na našim fakultetima i akademijama moći doći do ispunjenja naših opravdanih zahtjeva i sačuvati integritet Univerziteta u Sarajevu.  

Centralni odbor Sindikata Univerziteta je analizirajući neophodne funkcije na Fakultetima i Akademijama utvrdio svoj prijedlog poslova koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka:

 • Rad ekonomske službe na Fakultetima i Akademijama,
 • Rad osnovnih službi na održavanju zgrada, održavanja električnih, vodovodnih instalacija, minimalnoga čišćenja prostora itd.
 • Rad službi obezbjeđenja zgrada i prostora oko objekata,
 • Smanjenje rada rukovodstva Fakulteta i Akademija.

Razlozi za štrajk su sljedeći:

 • Ekonomska nesigurnost i neredovnost isplata plaća za zaposlene na Univerzitetu u Sarajevu. 
 • Neravnopravnost u odnosu na ostale budžetske korisnike u Kantonu Sarajevo, jer za istu složenost posla  zaposleni na Univerzitetu imaju primanja koja su manja do 35%.
 • Stalne izmjene Zakona o visokom obrazovanju i neprihvatanje bilo kakvih prijedloga ili sugestija  nastavnika i asistenata u fazi utvrđivanja prijedloga ih dovodi u poziciju neravnopravnih subjekata o vitalnim pitanjima njihove naučne i nastavne egzistencije.
 • Nepostojanje ekonomskih preduvjeta za ispunjavanje složenih  zahtjeva za napredovanje nastavnika i asistenata u skladu sa donesenim Zakonom o visokom obrazovanju i potpuno obustavljanje finansiranja istraživačkog rada u Kantonu Sarajevo.
 • Zaposleni u nastavi (profesori i asistenti) rade za 40-80% više u odnosu na normative i standarde koje je donijelo Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo, jer postoji višegodišnja zabrana prijema mlađih ljudi na Fakultet i Akademije.    
 • Već više od deset godina je zabranjen prijem novih nastavnika i asistenata, izuzev kada se uprazni radno mjesto zbog odlaska u penziju, napuštanja posla ili smrtnog slučaja.  

Naši zahtjevi su usmjereni ka sljedećem:

 1. Plaće zaposlenih na Univerzitetu u Sarajevu treba da budu jednake plaćama zaposlenih u službama Kantona Sarajevo i institucijama koje se finansiraju iz budžetskih sredstava za istu složenost i odgovornost poslova. To podrazumijeva da gornji limit je plaća redovnog profesora i ona treba da bude jednaka plaći ministra u Vladi Kantona Sarajevo sa svim standardnim dodacima, pa dalje naniže. 
 2. Topli obrok, naknada za prevoz, regres, otpremnine, naknade za teže bolesti ili za smrtni slučaj i ostala prava, zaposleni na Univerzitetu u Sarajevu treba da koriste iz budžetskih sredstava na isti način kao i zaposleni u službama Kantona  Sarajevo i ostali korisnici budžetskih sredstava.
 3. Odmah pristupiti utvrđivanju i potpisivanju Kolektivnog ugovora sa Sindikatom Univerziteta u Sarajevu.
 4. Osigurati redovnost isplate plaća za zaposlene na Univerzitetu u Sarajevu.
 5. Zakonska rješenja o napredovanju nastavnika i saradnika u Zakonu o visokom obrazovanju treba da budu u suglasju sa ekonomskom situacijom u Kantonu Sarajevo. 

Ponovo podvlačimo da ćemo po završetku štrajka studentima omogućiti da polažu ispite i stvoriti uvjete da se nadoknade izgubljeni časovi nastave. Molimo naše kolege studente da razumiju naše zahtjeve i podrže nas, jer nažalost Vlada Kantona Sarajevo ne želi da na razuman način uspostavi dijalog i da zajednički pokušamo rješavati godinama nagomilane probleme.  


Predsjednik Sindikata Univerziteta u Sarajevu

Prof. dr. Berko Zečević