Vlada Kantona Sarajevo ne poštuje procedure zakona o štrajku, sada je na potezu Općinski sud u Sarajevu

Centralni odbor Sindikata Univerziteta u Sarajevu je razmatrao dosadašnje aktivnosti poduzete u skladu sa zakonom o štrajku i konstatovao: 

 1. Vlada Kantona Sarajevo nije odgovorila na naš dopis upućen prije mjesec dana u kome je obavještavamo o datumu početka štrajka, razlozima za štrajk i našim zahtjevima.
 2. Po Zakonu o štrajku Vlada kantona Sarajevo je trebala u roku od pet radnih dana da imenuje radni tim za pregovore.
 3. Dana 08.07.2014 god. upućen je novi dopis u kojem smo definirali naš tim za pregovore u slučaju da žele uspostaviti dijalog i u skladu sa Zakonom o štrajku predložili smo poslove koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka.
 4. Također smo u skladu sa Zakonom o štrajku predložili sa naše strane formiranje arbitraže koju sačinjavaju predsjednik i po jedan predstavnik Vlade Kantona Sarajevo i Sindikata Univerziteta u Sarajevu. Mi smo dali prijedlog da predsjednika arbitraže bude ugledni naučnik, akademika prof. dr. Esad Duraković.
 5. S obzirom da nije  bilo odgovora Vlade Kantona Sarajevo na naše dopise, u skladu sa Zakonom o štrajku upućen je zahtjev Općinskom sudu u Sarajevu da on imenuje predsjednika arbitraže i da se time  stvore uvjeti za pokretanje razgovora o rješavanju evidentnih problema sa kojima se susreću zaposleni na Univerzitetu u Sarajevu. 
 6. Dana 30.07.2014 smo dobili odgovor od sudca Jasne Frenjo u kome se navodi „Neophodno je u roku od tri dana obavijestiti sud po kom pravnom osnovu je za protivnika predlagatelja (poslodavca) označio Vladu kantona Sarajevo, a ne Univerzitet u Sarajevu.“  

S obzirom da je evidentno nedovoljno poznavanje statusa Univerziteta u Sarajevu u sklopu Zakona o visokom obrazovanju, obavještavamo članove Vlade Kantona Sarajevo, Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo, Općinski sud Kantona Sarajevo, zaposlene na Univerzitetu u Sarajevu, studente i građane što je napisano u tom zakonu o Univerzitetu u Sarajevu:  
 • U članu  2. Zakona o visokom obrazovanju se navodi „Visoko obrazovanje je djelatnost od posebnog interesa za Kanton“.
 • Skupština Kanatona je nadležna između ostalog da na prijedlog Vlade donosi Zakon o visokom obrazovanju Kantona, razmatra i usvaja elaborat o integraciji Univerziteta u Sarajevu, a posebno je važno da kroz usvajanje Budžet Kantona osigurava dio sredstava za realiziranje nastavne, naučnonastavne, umjetničke, umjetničkonastavne i naučnoistraživačke djelatnosti visokoškolskih ustanova u Kantonu (član 8.).
 • U članu 9. Zakona o visokom obrazovanju se navodi da je nadležnost Vlade u oblasti visokog obrazovanja da pored ostalog predlaže Skupštini na razmatranje i usvajanje Zakon o visokom obrazovanju u Kantonu kao izmjene i dopune Zakona, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo donosi Standarde i normative za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona, zatim donosi Kriterije za finansiranje djelatnosti visokog obrazovanja na prijedlog Ministarstva, imenuje i razrješava članove upravnog odbora javne visokoškolske ustanove, donosi odluku o broju i strukturi studenata koji se upisuju u prvu studijsku godinu prvog i drugog ciklusa studija na javnoj visokoškolskoj ustanovi kojoj je osnivač ili suosnivač Kanton itd.
 • Članom 37. Zakona o visokom obrazovanju je definisano da Vlada Kantona Sarajevo utvrđuje konačan broj i strukturu studenata za upis u prvu studijsku godinu prva dva ciklusa studija i da ona vrši finansiranje studiranja tih studenata. 
 • Izbor akademskog osoblja u akademska zvanja vrši se u skladu sa kriterijima utvrđenim Zakonom o visokom obrazovanju, Standardima i normativima, statutom visokoškolske ustanove itd., definiran je članom 96.
 • Upravni odbor Univerziteta u Sarajevo (član 117.) kao javne ustanove ima jedanaest članova od kojih šest članova imenuje Vlada, a ostale članove, od kojih je najmanje jedan predstavnik studenata, imenuje senat Univerziteta u Sarajevu u skladu sa statutom. Upravni odbor donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun.
 • Upravni odbor u skladu sa svojim pravima i obavezama putem Ministarstva podnosi Vladi šestomjesečni i godišnji izvještaj o radu visokoškolske ustanove sa izvještajem o finansijskom poslovanju (član 137.).
 • Članom 137 Zakona o visokom obrazovanju je navedeno da nakon stupanja na snagu Statuta Univerziteta, uplata sredstava iz Budžeta Kantona će se vršiti na jedinstveni račun Univerziteta.
 • Ovi izvodi iz Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo jasno definiraju ko je poslodavac zaposlenih na Univerzitetu u Sarajevu i istovremeno ukazuju u kom obimu (ne)postoje akademske slobode nastavnika i asistenata.
 • Dosadašnji tok poštivanja procedura o štrajku u skladu sa Zakonom o štrajku jasno pokazuje da ćemo samo kroz obustavu rada koja će početi 08.09.2014 na našim fakultetima i akademijama moći doći do ispunjenja naših opravdanih zahtjeva i sačuvati integritet Univerziteta u Sarajevu.
 • Ponovo podvlačimo da ćemo po završetku štrajka studentima omogućiti da polažu ispite i stvoriti uvjete da se nadoknade izgubljeni časovi nastave. Molimo naše kolege studente da razumiju naše zahtjeve i podrže nas, jer nažalost Vlada kantona Sarajevo ne želi da na razuman način uspostavi dijalog i da zajednički pokušamo rješavati godinama nagomilane probleme.   

Predsjednik Sindikata Univerziteta u Sarajevu

Prof. dr. Berko Zečević