Tim za pregovore i prijedlog predsjednika arbitraže

Pismo Centralnog odbora Sindikata Univerziteta u Sarajevu upućeno Vladi Kantona Sarajevo o dostvaljanju tima za pregovore u skladu sa Zakonom o štrajku, a u skladu sa najavljenim štrajkom na Univerzitetu u Sarajevu dana 08.09.2014 od 8 časova, prijedlog poslova koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka i prijedlog predsjednika arbitraže možete pročitati u nastavku.

 

Uvaženi premijeru Vlade i gospodo ministri,

Dana 30.06.2014 god. dostavili smo Vam pismo sa najavom datuma štrajka, razlozima za to i našim zahtjevima.

S obzirom da u roku od pet radnih dana nismo dobili odgovor na naš dopis da pristupimo razgovorima, u skladu sa Zakonom o štrajku preduzimamo naredne korake. 

U skladu sa postupkom mirenja predviđenog u Zakonu o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 43/99) odnosno prije provođenja drugog načina mirnog rješavanja spora o kojem su se strane sporazumjele, potrebno je definirati članove mirovnog vijeća ili tima za razgovore.

Na sastanku Centralnog odbora Sindikata Univerziteta u Sarajevu dana 04.06.2014 god. imenovan je tim za pregovore u sastavu:

  1. Prof. dr Berko Zečević, predsjednik SUNSA
  2. Docent dr Amir Zahirović, potpredsjednik SUNSA,
  3. Docent dr Aleksandra Marjanović, sekretar Centralnog odbora SUNSA i
  4. Prof. dr Abdulah Akšamović, član  Centralnog odbora SUNSA. 

Pored toga, potrebno je  pripremiti prijedlog poslova koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka (odredbe o poslovima i broju zaposlenika koji su dužni da rade za vrijeme štrajka ili isključenja sa rada radi osiguranja minimuma procesa rada, osiguranja neophodnih uvjeta života i rada stanovništva, odnosno rada drugih pravnih lica, kao i radi osiguranja imovine i sprječavanja ugrožavanja života i lične sigurnosti ili zdravlja stanovništva).

Centralni odbor Sindikata Univerziteta je analizirajući neophodne funkcije na Fakultetima i Akademijama utvrdio svoj prijedlog poslova koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka:

  • Rad ekonomske službe na Fakultetima i akademijama,
  • Rad osnovnih službi na održavanju zgrada, održavanja električnih, vodovodnih instalacija, minimalnoga čišćenja prostora itd.
  • Rad službi obezbjeđenja zgrada i prostora oko objekata,
  • Smanjenje rada rukovodstva Fakulteta i Akademija.

Po Zakonu o štrajku ako Sindikat Univerziteta u Sarajevu i Vlada Kantona Sarajevo ne postignu sporazum u roku od pet dana, od dana početka sporazumijevanja, rješavanje nastalog spora povjerava se arbitraži.

Sindikat Univerziteta u Sarajevu sa svoje strane predlaže za predsjednika arbitraže akademika prof. dr Esada Durakovića.

S poštovanjem,

Predsjednik Sindikata Univerziteta u Sarajevu

Prof. dr Berko Zečević

Sarajevo, 08.07.2014 god.