Najava početka štrajka na Univerzitetu u Sarajevu dana 08.09.2014 od 8 časova

Pismo Centralnog odbora Sindikata Univerziteta u Sarajevu upućeno Vladi Kantona Sarajevo o najavi početka štrajka  na Univerzitetu u Sarajevu dana 08.09.2014 od 8 časova možete pročitati u nastavku.

 


Uvaženi premijeru Vlade i gospodo ministri,

U ime Centralnog odbora Sindikata Univerziteta u Sarajevu izražavam poštovanje prema Vama kao premijeru Vlade Kantona Sarajevo i prema Vašim kolegama ministrima.

Na sastanku Centralnog odbora Sindikata Univerziteta u Sarajevu dana 04.06.2014 god. sumirani su izrazi raspoloženja velikog broja zaposlenih na Univerzitetu u Sarajevu i zauzeli jedinstven stav da generalni štrajk na Univerzitetu u Sarajevu, na Fakultetima i Akademijama počne 08.09.2014. god. u osam časova.

To podrazumijeva da nema polaganja ispita, upisa na Fakultetima i Akademijama, smanjen rad svih službi dok traje štrajk itd.

Razlozi za štrajk su sljedeći:

  • Ekonomska nesigurnost i neredovnost isplata plaća za zaposlene na Univerzitetu u Sarajevu.
  • Neravnopravnost u odnosu na ostale budžetske korisnike u Kantonu Sarajevo, jer za istu složenost posla  zaposleni na Univerzitetu imaju primanja koja su manja za oko 20%.

  • Stalne izmjene Zakona o visokom obrazovanju i neprihvatanje bilo kakvih prijedloga ili sugestija  nastavnika i asistenata u fazi utvrđivanja prijedloga ih dovodi u poziciju neravnopravnih subjekata o vitalnim pitanjima njihove naučne i nastavne egzistencije.

  • Nepostojanje ekonomskih preduvjeta za ispunjavanje složenih  zahtjeva za napredovanje nastavnika i asistenata u skladu sa donesenim Zakonom o visokom obrazovanju i potpuno obustavljanje finansiranja istraživačkog rada u kantonu Sarajevo.

  • Zaposleni u nastavi (profesori i asistenti) rade za 40-80% više u odnosu na normative i standarde koje je donijelo Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo, jer postoji višegodišnja zabrana prijema mlađih ljudi na Fakultet i Akademije.   

Naši zahtjevi su usmjereni ka sljedećem:

  1. Plaće zaposlenih na Univerzitetu u Sarajevu treba da budu jednake plaćama zaposlenih u službama Kantona Sarajevo i institucijama koje se finansiraju iz budžetskih sredstava za istu složenost i odgovornost poslova. To podrazumijeva da gornji limit je plaća redovnog profesora i ona treba da bude jednaka plaći ministra u Vladi Kantona Sarajevo sa svim standardnim dodacima, pa dalje naniže.

  2. Topli obrok, naknada za prevoz, regres, otpremnine, naknade za teže bolesti ili za smrtni slučaj i ostala prava, zaposleni na Univerzitetu u Sarajevu treba da koriste iz budžetskih sredstava na isti način kao i zaposleni u službama Kantona  Sarajevo i ostali korisnici budžetskih sredstava.

  3. Odmah pristupiti utvrđivanju i potpisivanju Kolektivnog ugovora sa Sindikatom Univerziteta u Sarajevu.

  4. Osigurati redovnost isplate plaća za zaposlene na Univerzitetu u Sarajevu.

  5. Zakonska rješenja o napredovanju nastavnika i saradnika u Zakonu o visokom obrazovanju treba da budu u suglasju sa ekonomskom situacijom u Kantonu Sarajevo.

Na sastanku održanom dana 07.02.2014 god. sa tadašnjim premijerom Vlade Kantona Sarajevo i uz prisustvo sadašnjeg premijera dogovoreno je da se pristupi razgovorima o definiranju Kolektivnog Ugovora sa Sindikatom Univerziteta u Sarajevu.

Lično smatram da postoje sve pretpostavke za razuman dijalog predstavnika Sindikata Univerziteta u Sarajevu i Vlade Kantona Sarajevo.

Predlažem da razmotrite mogućnost da početkom sljedeće sedmice organiziramo sastanak sa delegacijom Centralnog odbora Sindikata Univerziteta u Sarajevu i predstavnika Vlade i da tokom tog razgovora u atmosferi uzajamnog uvažavanja i poštivanja razmotrimo sve stavove našeg Sindikata i Vlade Kantona Sarajevo.

S poštovanjem,

Predsjednik Sindikata Univerziteta u Sarajevu

Prof. dr Berko Zečević

Sarajevo, 30.06.2014 god.