Izvještaj o aktivnostima koje je preduzimao SUNSA u procesu organizovanja štrajka u skladu sa Zakonom o štrajku

Centralni odbor Sindikata Univerziteta u Sarajevu pokušava da od 2007. god. uspostavi dijalog sa Vladom Kantona Sarajevo u cilju uspostavljanja stabilnih uvjeta za razvoj Univerziteta U Sarajevu.

Ukratko će biti navedene glavne aktivnosti u dosadašnjem postupku:

 1. U martu 2007. god. sa tadašnjim premijerom Samirom Silajdžićem je postignut dogovor o povećanju plaća za oko 70% u odnosu na dotadašnja primanja i ta odluka je stupila na snagu u septembru te godine. Možete za zamislite kolike su bile plate zaposlenih na Univerzitetu kada i sa tim povećanjem od oko 70%, sada većina zaposlenih ima oko 35 % manje plate od zaposlenih u službama u Kantonu Sarajevo.

 2. Istovremeno je formirana radna grupa od predstavnika Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih i predstavnika SUNSA  koja je radila šest mjeseci na izradi nacrta Kolektivnog ugovora. Kada je nacrt Kolektivnog ugovora bio završen, tadašnji ministar MSc Safet Keše nije ga proslijedio Vladi Kantona na dalju raspravu i usvajanje, s obzirom da je došlo do promjene u odnosima političkih partija u Skupštini Kantona Sarajevo, posle lokalnih izbora 2008. god. 

 3. Početkom 2009. god. Sindikat Univerziteta u Sarajevu je pokrenuo procedure za organizovanje štrajka, a premijer Vlade Kantona Sarajevo Besim Mehmedić je dana 15.05.2009. god. organizovao sastanak predstavnika Vlade i Sindikata Univerziteta u Sarajevu. Na tom sastanku je formalno dogovoreno  da Vlada Kantona Sarajevo na narednoj sjednici formira tim za pregovore i da se najkasnije do oktobra tekuće godine izradi Kolektivni ugovor. Nažalost, samo je izdato službeno saopštenje Vlade u tom smislu, ali Vlada Kantona Sarajevo nije nikada formirala svoj tim za pregovore i nije više odgovarala na dopise Sindikata Univerziteta. Postoji izvještaj sa tog sastanka.

 4. Naredne godine je došlo do općih izbora, tada je formirana nova Vlada Kantona Sarajevo i koja je za tri i pol godine od formiranja u svom sastavu imala tri ministra obrazovanja, nauke i mladih, da bi na kraju nestala funkcija ministra obrazovanja, nauke i mladih. 

 5. Predstavnici Sindikata Univerziteta u Sarajevu dana 7. 2. 2014. god. održali su sastanak s predstavnicima Vlade Kantona Sarajevo i premijerom gosp. Suadom Zeljkovićem, na kome je razmatrana situacija poslije odluke Centralni odbor Sindikata Univerziteta u Sarajevu da pokrene proceduru za otpočinjanje štrajka na dan 17. 2. 2014. god. Na kraju razgovora zaključeno je da će se odmah pristupiti izradi Kolektivnog ugovora između Vlade Kantona Sarajevo i Sindikata Univerziteta u Sarajevu o reguliranju osnovnih prava i obaveza zaposlenih na Univerzitetu u Sarajevu uz uvažavanje realnog ekonomskog i socijalnog stanja u našem društvu. Nekoliko sati kasnije nastupila je erupcija opravdanog nezadovoljstva građana Kantona Sarajevo zbog višegodišnjeg zanemarivanja njihovih egzistencijalnih pitanja i nerješavanja niza socijalnih pitanja svih kategorija građana, a posebno mladih koji tek stupaju u život. Zaključak sa sastanka nije ispoštovan.

 6. Tokom maja i juna smo pokušali da nastavimo pregovore, ali bezuspješno. Na kraju smo 30 juna o.g. donijeli odluku da stupimo u štrajk 08.09.2014. god. i predložili razgovore. Nažalost, Vlada Kantona Sarajevo nije odgovorila na naš dopis u kome je obavještavamo o datumu početka štrajka, razlozima za štrajk i našim zahtjevima. Po Zakonu o štrajku, Vlada Kantona Sarajevo je trebala u roku od pet radnih dana da imenuje radni tim za pregovore.

 7. Dana 08.07.2014. god. upućen je novi dopis u kojem smo definirali naš tim za pregovore u slučaju da žele uspostaviti dijalog i u skladu sa Zakonom o štrajku predložili smo poslove koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka.

 8. Također smo u skladu sa Zakonom o štrajku predložili sa naše strane formiranje arbitraže koju sačinjavaju predsjednik i po jedan predstavnik Vlade Kantona Sarajevo i Sindikata Univerziteta u Sarajevu. Sa naše strane smo dali prijedlog da predsjednik arbitraže bude ugledni naučnik, akademika prof. dr Esad Duraković.

 9. S obzirom da nije bilo odgovora Vlade Kantona Sarajevo na naše dopise, u skladu sa Zakonom o štrajku upućen je zahtjev Općinskom sudu u Sarajevu (11.07.2014 god.)  da on imenuje predsjednika arbitraže i da se time  stvore uvjeti za pokretanje razgovora o rješavanju evidentnih problema sa kojima se susreću zaposleni na Univerzitetu u Sarajevu. 

 10. Angažovan je advokat Nedžad Kapetanović da vodi dalje aktivnosti oko zakonskih uvjeta za organiziranje štrajka.

 11. Dana 30.07.2014. smo dobili zahtjev od suda u kome se od nas traži da im dostavimo po kom pravnom osnovu je za protivnika predlagatelja (poslodavca) označena Vlada Kantona Sarajevo, a ne Univerzitet u Sarajevu.

 12. Dana 06.08.2014. god. održana je rasprava na Općinskom sudu u Sarajevu gdje je trebalo imenovati arbitražnu komisija. Rasprava nije mogla biti održana jer se nije pojavio predstavnik Pravobranilaštva Kantona Sarajevo i rektorata Univerziteta u Sarajevu. Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo je Općinskom sudu u Sarajevu poslalo pismo u kojem navodi da nema ovlaštenje da zastupa Vladu Kantona Sarajevo. Predstavnik rektorata Univerziteta u Sarajevu se nije pojavio, jer se rektorat nalazi na kolektivnom godišnjem odmoru.

 13. Dana 19.08.2014. god. je ponovo održana rasprava na Općinskom sudu u Sarajevu na kojoj je trebalo imenovati arbitražnu komisija. Rasprava nije mogla biti održana, jer je ponovljena situacija od 06.08.2014. god. i odgođena je za deset dana.

 14. Dana 25.08.2014 god. upućen je dopis rektoru Univerziteta u Sarajevu prof. dr Muharemu Avdispahiću sa prijedlogom poslova koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka, a u skladu sa najavljenim štrajkom na Univerzitetu u Sarajevu dana 08.09.2014. od 8 časova. Narednog dana sam održao sastanak sa rektorom i predložio sam zapisnik o postizanju dogovora o poslovima koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka. Rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr Muharem Avdispahić je posle razgovora zauzeo stav da o prijedlogu poslova koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka, a u skladu sa najavljenim štrajkom na Univerzitetu u Sarajevu dana 08.09.2014 od 8 časova treba da se izjasni Senat Univerziteta na sastanku koji će zakazati za dan 03.09.2014 .god.

 15. Na web stranici http://mon.ks.gov.ba/aktuelno/novosti/saopstenje-u-vezi-sa-najavom-odrzavanja-strajka-na-univerzitetu-u-sarajevu se nalazi obavijest Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u vezi našeg štrajka. U tom saopštenju se navodi da su isplaćene zaostale tranše i da nema razloga za štrajk. Pored toga navode sljedeće:

  „…., ali da su osigurane sve neophodne pretpostavke za intenziviranje dijaloga nadležnih instanci u oblasti visokog obrazovanja i nauke u cilju rješavanja svih otvorenih pitanja sa kojima se univerzitetska zajednica u svom radu suočava.“ 

  Oni su svjesni problema, ali ne žele dijalog i neće da prihvate da su problemi u kašnjenju tranši bili samo povod, a ne razlog za štrajk.

 16. Dana 28.08.2014 god. održana je rasprava. Pojavio se predstavnik Univerziteta u Sarajevo koji je izjavio da on ne može biti stranka u sporu, jer Univerzitet u Sarajevu objektivno ne može ispuniti zahtjeve Sindikata Univerziteta U Sarajevu. Na ročištu se sada pojavila predstavnica Pravobranilaštva Kantona Sarajevo, dostavila je pismeni stav po kojem Kanton Sarajevu u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju je dužan da isplati samo dio sredstava za rad Univerziteta u Sarajevu itd..  Nakon što su joj uručeni materijali kao nacrt Kolektivnog ugovora iz 2008 god. i Zaključci sa sastanka sa Vladom Kantona Sarajevo od 15.05.2009. god. o formiranju tima za pregovore sa SUNS-a, predstavnica Pravobranilaštva Kantona Sarajevo je zatražila odgodu ročišta radi konsultacija. Sljedeće sudsko ročište je zakazano za 01.09.2014. god.

 17. U skladu sa odlukom Centralnog odbora SUNSA u listu AVAZ su objavljivani oglasi svakog petka sa jasnim stavovima o povodima i razlozima za štrajk na Univerzitetu u Sarajevu. Ukupno je objavljeno šest oglasa. 

 18. Pored tih oglasa u periodu  od zadnjeg sastanka održanog 17.07.2014 god. imao sam više medijskih istupa u sredstvima informiranja.

Na ovaj način Vam želim da prikažem sve aktivnosti koje su bile preduzete u cilju poštivanja zakonskih procedura u vezi organiziranja štrajka i upoznavanja javnosti sa razlozima našeg štrajka.

Molim vas da detaljno razmotrite na Vašim Sindikalnim odborima ovaj izvještaj i da na sastanku Centralnog odbora ga usvojimo ili odbijemo.

Ovaj izvještaj za mene predstavlja prikaz nastavljanja dosadašnje praksa kupovanja vremena za Vladu Kantona Sarajevo i izbjegavanja rješavanja nagomilanih problema unutar Univerziteta u Sarajevu.

Sarajevo, 28.08.2014 god. 

 

Predsjednik Sindikata Univerziteta u Sarajevu

Prof. dr. Berko Zečević