Formiranje Osnovnih organizacija sindikata

 Formiranje Osnovnih organizacija sindikata na visokoškolskim organizacijama Univerziteta u Sarajevu

 

Poštovane kolegice i kolege

Pred Vama je odluka o tome da li želite da postanete članovi Sindikata Univerziteta u Sarajevu i time po prvi put da zajedno stvoramo takve uvjete za sve zaposlene na Univerzitetu koje će biti dostojne čovjeka i koji u konačnici imaju za cilj uspješno i kvalitetno školovanje maldih generacija u Bosni i Hercegovini.

 

Sindikat Univerziteta u Sarajevu je formiran 22.06.2006 god. i zakonski registrovan u Kantonu Sarajevu dana 27.12.2006 god. od strane Ministarsva pravde. Sindikat je jedinstvena organizacija zaposlenih na Univerzitetu u Sarajevu, a u okvirima Sindikalnih organizacija na visokoškolskim institucijama se odražavaju određene specifičnosti.

Član Sindikata može biti svako ko je zaposlen na Univerzitetu u Sarajevu. Sindikat Univerziteta u Sarajevu ima Centralni odbor kojeg čine po jedan član ispred svake visokoškolske ustanove.

Centralni odbor je najviše tijelo Sindikata između dvije Skupštine i obavlja sve poslove iz nadležnosti Skupštine između dva zasjedanja.Centralni odbor ima Izvršni savjet od šest članova.

Izvršni savjet Sindikata je izvršni organ Centralnog odboraČlanovi Izvršnog savjeta biraju se iz sastava Centralnog odbora kao predstavnici grupacija na Univerzitetu.

Na visokoškolskim instituicijama djeluju Sindikalne organizacije kao podružnice koje imaju svoj pečat s punim nazivom Sindikata, imenom podružnice i znakom Sindikata. Sindikalnu organizaciju čine svi članovi Sindikata zaposleni na jednoj visokoškolskoj ustanovi.

Organi Sindikalne organizacije su Sindikalni odbor i Nadzorni odbor. Sindikalni odbor čine članovi koje bira Sindikalna organizacija. Sindikalni odbor treba da broji minimum pet članova (predsjednik, zamjenik predsjednika, sekretar, blagajnik i ostali članovi) i on treba da odražava strukturu zaposlenih (profesore i asistente, kao nastavno osoblje i ostale zaposlene u službama od interesa za fakultet) i zastupljenost po osnovnim organizacionim cijelinama. Nadzorni odbor bira Skupština Sindikalne organizacije. Nadzorni odbor Sindikalne organizacije ima tri člana. On kontrolira pravilno korišćenje finansijskih sredstava i ukupne sindikalne imovine.

Članovi sinidkata su obavezni plačati članarinu u iznosu od 0,5% od neto plate, a od toga 70% ostaje Osnovnoj organizaciji sindikata, dok 30% posto se preusmjerava za rad Sindikat Univerziteta u Sarajevu.

Centralni odbor i Izvršni savjet Univerziteta u Sarajevu je u dosadašnjem radu težište usmjerio ka tome da se izmjeni dosadašnji nepovoljan položaj zaposlenih na Univerzitetu. U tome smislu su obavljeni intenzivni razgovori sa Ministarstvom obrazovanja i nauke, premijerom Kantona Sarajevo, rektoratom Univerziteta u Sarajevu, na dvije sjednice Senata Univerziteta su razmatrani stavovi Sindikata Univerziteta, da bi napokon od prvog septembra stupio na snagu novi system bodovanja poslova na Univerzitetu.

Pored toga, obavljeno je pet intenzivnih razgovora sa ministrom Mr Safetom Kešom posvećenih stvaranju pretpostavki za zaključenje Kolektivnog ugovora u kome bi se definirala egzistencijalna pitanja svih zaposlenih an Univerzitetau, a sve u smislu da nastavni process, uvjeti studiranja, uvjeti za napredovanja u viša zvanja zaposlenih na Univerzitetu, uvjeti rada i stabilan socijalan status zapsolenih na Univerzitetu. U dosadašnjem radu težište je dato na sljedeće aspekte:

  • Zaposleni u nastavnom, suradničkom i istraživačkom zvanju imaju pravo na pokriće troškova diplomskog (magistarskog) i postdiplomskog studija (doktorskog), izrade doktorata i magisterija, odnosno opreme i odbrane doktorata i magisterija.
  • Optimalno opterećenje nastavnika, smatra se prosječno opterećenje od 4 sati predavanja sedmično ako se nastava izvodi uz korištenje formula i sl., dok u slučaju da se nastava izvodi govorno-verbalno prosječno opterećenje nastavnika je 6 sati predavanja sedmično. Optimalno opterećenje asistenta, uz ostale propisane obaveze u okviru 40-satne radne sedmice, smatra se prosječno opterećenje od 8-12 sati vježbi sa studentima sedmično u zavisnosti od broja predmeta na kojima se izvode vježbe. Optimalno opterećenje laboranta smatra se prosječno opterećenje od 20 sati vježbi sa studentima sedmično Nastavnici u naučno-nastavnom zvanju, te viši asistenti nisu obavezni raditi više od trećine iznad punog nastavnog opterećenja.  
  • Za rad preko punoga nastavnog opterećenja plaća se može uvećati najviše do 40% osnovne plaće, a što će biti definirano odlukom Ministarstva.  Asistenti u pravilu ne smiju raditi preko punog nastavnog opterećenja, osim kada za to postoje iznimni razlozi o čemu odlučuje NNV uz prethodno pribavljeno mišljenje sindikalnog vijeća ustanove. Ako asistenti ipak rade iznad punog nastavnog opterećenja pripada im pravo na uvećanje plaće.
  • Zaposlenima u naučno-nastavnom, naučnom, suradničkom i istraživačkom zvanju trebaju biti osigurani uvjeti za znanstveni odnosno nastavni rad, kao i za napredovanje (detalno su pobrojani ti uvjeti i bit će dostavljeni kada se njihov sadržaj usaglasi sa Ministarstvom obrzaovanja i nauke).
  • Detaljno su definirani uvjeti odlaska na studijski boravak.
  • Insistiramo da se nastavnicima i asistentima omogući objavljivanje naučnih radova, posjeta simpozijima i kongresima, nabavka knjiga i časopisa itd. Predlažemo višestepen pristup u realizirnaju tih naših zahtijeva tako da već sljedeće godine nastavnici dobiju dio sredstava od  600 KM  i asistenti od 300 KM za kotizaciju za prijavu rada, jedanput godišnje, zatim  godinu dana posle zaključenja Kolektivnog ugovara, pored već preuzetih obaveza, pravo da nastavnici imaju  mogućnost da kupe godišnje knjige i časopis u iznosu od 300 KM.  (sredstva u iznosu od 192.000 KM ). Treće godine po zaključenju Kolektivnog ugovora Ministarstvo će osigurati nastavnicima dio sredstava za odlazak na jedan kongres ili simpozij u iznosu od 500 KM, a četvrte godine to pravo se proširuje i na asistente.

Ovo su samo neke od tačaka u prijedlogu Kolektivnog ugovora koji je u fazi definiranja u sklopu pregovora sa Ministarstvom obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo.

Predsjednik Sindikata Univerziteta u Sarajevu

prof. dr. Berko Zečević

Printaj objavu Printaj objavu