Dopis Općinskom sudu Sarajevo: Imenovanje predsjednika arbitraže na prijedlog Sindikata Univerziteta u Sarajevu

Centralni odbor Sindikata Univerziteta u Sarajevu obavještava Opštinski sud u Sarajevu o radnjama koje je do sada preduzeo u cilju miroljubivog rješavanja spora sa Vladom Kantona Sarajevo:

 

 

  1. Vlada Kantona Sarajevo nije odgovorila na naš dopis upućen dana 30.06.2014 god. u kome je obavještavamo o datumu početka štrajka, razlozima za štrajk i našim zahtjevima (prilog kopija dopisa).
  2. Prošlo je jedanaest dana, a Zakonom o štrajku je navedeno pet radnih dana u sklopu kojih je trebalo započeti dijalog između Sindikata Univerziteta u Sarajevu i  Vlade Kantona Sarajevo.
  3. Upućen je novi dopis dana 09.07.2014 god. u kojem je imenovan tim za pregovore u slučaju da Vlada Kantona Sarajevo želi uspostaviti dijalog (prilog kopija dopisa). 
  4. Sa strane Centralnog odbora Sindikata Univerziteta u Sarajevu za predsjednika arbitraže je predložena ugledna ličnost naše zemlje, uvaženi akademik prof. dr Esad Duraković.
  5. Akademik prof. dr Esad Dutraković nije član Sindikata Univerziteta u Sarajevu, izuzetno je cijenjena ličnost u javnom životu Bosne i Hercegovine i osoba koja ima principijelne  poglede na društvena kretanja kod nas.  
  6. U skladu sa Zakonom o štrajku predložili smo poslove koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka.
  7. S obzirom da ne postoji mogućnost realizacije člana 5, stav 6, Zakona o štrajku (Sl. Novine FbiH, broj 14/00 ) jer  Vlada kantona  Sarajevo ne odgovara na naše dopise u skladu sa zakonom o štrajku, odnosno nije uspostavljen dijalog u bilo kojem obliku, ne postoji mogućnost sporazumnog imenovanja neovisnog predsjednika kao trećeg člana arbitraže. 

Ova pitanja nisu uređena Kolektivnim ugovorom, jer Kolektivni ugovor još uvijek nije potpisan, a do sporazuma između Sindikata Univerziteta u Sarajevu i Vlade Kantona Sarajevo nije došlo, obzirom da Vlada Kantona Sarajevo nije iskazala želju za razgovorima. 

Kako bi ubrzali postupak mirnog rješenja spora u skladu sa zakonom, obraćamo naslovljenom sudu da po hitnom postupku imenuje treću osobu u zakonskom roku od 5 dana. 

Želimo upoznati ovaj sud da je tim za pregovore Sindikata Univerziteta u Sarajevu imao prve i posljednje razgovore sa predstavnicima Vlade Kantona Sarajevo dana 07.02.2014 god., na sastanku kojem je prisustvovao tadašnji premijer Vlade gosp. Zeljković i sadašnji premijer gosp. Kozadra. Na sastanku je dogovoreno je da se pristupi razgovorima o definiranju Kolektivnog Ugovora sa Sindikatom Univerziteta u Sarajevu i na narednoj sjednici Vlade je trebao da se odredi njihov tim. Nažalost, nemili događaji koji su se desili tog dana su onemogućili dogovor, a na sve naše dopise da se nastave razgovori Vlada Kantona  Sarajevo nije odgovarala. 

Prilažemo kopije pisama upućenih Vladi Kantona Sarajevo (Najava početka štrajka na Univerzitetu u Sarajevu dana 08.09.2014 od 8 časova i Tim za pregovore i prijedlog predsjednika arbitraže).

Predlažemo da sud u okviru zakonskih ovlaštenja provede postupak i donese odluku u skladu sa odredbama Zakona o štrajku.  

Predsjednik Sindikata Univerziteta u Sarajevu

Prof. dr. Berko Zečević