Procedura za otvaranje partije računa sindikalne organizacije

Otvoren je račun Sindikata  Univerziteta u Sarajevu broj i naziv:

1610000067370003

Sindikat Univerziteta u Sarajevu

Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina, Glavna filijala Sarajevo

Svaka Sindikalna organizacija na Fakultetima, Akademijama i Višoj Zdravstvenoj školi će imati svoj podračun. Za otvaranje predračuna su nužni sljedeći preduslovi:

 1. Formirana Sindikalna organizacija, sa izabranim rukovodstvom.
 2. Centralni odbor mora imati kopije pristupnica Sindikatu.
 3. Mora biti spisak rukovodstva sa Zapisnikom sa sastanka. Pored toga mora biti imenovana osoba koja će imati ovlaštenja da diže novaca (ne može biti osoba koja je blagajnik).
 4. Izabrana osoba mora imati kopije lične karte i potvrde CIPS-a, ovjerene u opštini.
 5. Zatim mora ispuniti dva kartona.
 6. Treba posjedovati dopis Sindikata Univerziteta u Sarajevu da je ona ovlaštena da otvara račun.
 7. Predsjednik Sindikata treba da potpiše Ugovor sa Bankom.
 8. Dobiveni broj partije računa Organizacije i broj računa Sindikat UnSa se zatim dostavlja računovodstvu sa spiskom ljudi radi naplate članarine.

Kada članstvo u Sindikatu prestaje?

Članstvo u Sindikatu prestaje:

 • dobrovoljnjim istupanjem iz članstva, prestankom radnog odnosa, smrću, te penzionisanjem, punopravno

 • članstvo prestaje kada član neredovno plaća članarinu sa zaostatkom dužim od tri mjeseca, osim u slučajevima koji obuhvataju stručno usavršavanje u inostranstvu, porođajni dopust i bolovanje, kao i u drugim opravdanim slučajevima,

 • isključenjem zbog kršenja Statuta, nepridržavanja obvezatnih odluka ili djelovanja kojim se sprječava ili ometa rad Sindikata.

Kako postati član Sindikata?

Ukoliko želite postati član Sindikata, u skladu sa članom 16. Statuta Sindikata, kontaktirajte predsjednika ili zamjenika Sindikalne orgnizacije u vašoj ustanovi. Potpisom evidencijskog listića – pristupnice prihvaćate sva prava i obveze člana propisane Statutom Sindikata (član 17.).

Punopravnim članom, odnosno članom koji uživa sva prava, ne može se postati prije isteka šest punih mjeseci od uplate prve članarine.

Pravo na pravnu pomoć stječe se samo za probleme koji su novom članu nastali nakon datuma ispunjenja evidencijskoga lista.