Saopštenje CO SUNSA u vezi pregovora oko Kolektivnog ugovora i pokretanja štrajka

Na sastanku CO SUNSA održanom dana 21.09.2018. godine u 10:30, razmatran je tekst „Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na Univerzitetu u Sarajevu“ koji je dostavila Vlada Kantona Sarajevo (napravljen na osnovu rasprave pregovaračkih timova). Članovi CO su tražili dopunu pojedinih članova Kolektivnog ugovora a posebno za sljedeće stavke: da je optimalno opterećenje asistenata 10 norma sati, da se razdvoje prihodi Univerziteta koji idu u Budžet KS (član 5, stav 2 i 3) i da je minuli rad 0.6% po godini staža.

 

Ukoliko Vlada prihvati ove izmjene CO SUNSA dao je suglasnost Predsjedniku SUNSA da se potpiše Kolektivni ugovor.

Read more