Izvod iz Zapisnika sa sjednice Centralnog odbora Sindikata Univerziteta u Sarajevu održanog 27.05.2009.g.

Razmatrane su tačke dnevnog reda:

 

1.         Informisanje o sastanku predstavnika Univerziteta sa Premijerom Vlade Kantona Sarajevo

2.         Usvajanje teksta zahtjeva Opštinskom sudu za imenovanje arbitraže

3.         Izvještaj grupe za izradu nacrta Kolektivnog ugovora

4.         Pismo ministra obrazovanja mr. Safeta Keše upućeno Centralnom odboru Sindikata UnSa

5.         Razno

 

Ad 1. Doc. dr. Sead Vojniković izvijestio je članove Centralnog odbora o sastanku koji je održan u petak, 22.05.2009.g. sa premijerom Vlade KS, a kojem su prisustvovali predstavnici Rektorata i ispred Sindikata UnSa delegirani Prof. dr. Suada Buljubašić i Doc. dr. Sead Vojniković. Predstavnici Sindikata  ovom sastanku prisustvovali su kao gosti predstavnika rektorata, odnosno Sindikat nije dobio zvanični poziv ispred Vlade KS. Zaključci sa tog sastanka nisu stavovi Sindikata UnSa.

 

Ad 2. Članovi Centralnog odbora saglasni su sa tekstom zahtjeva koji treba proslijediti Opštinskom sudu u cilju imenovanja arbitraže u pregovorima sa Vladom KS. Donesen je i zaključak da se na narednom sastanku Centralnog odbora zakazanog za 03.06.2009.g. imenuju i štrajkački odbori i definišu poslovi koji će se odvijati na fakultetima za vrijeme održavanja štrajka.

 

Ad 3. Članovi radne grupe za izradu Kolektivnog ugovora izvijestili prisutne o dinamici izrade nacrta kolektivnog ugovora i najavili završetak radne verzije do narednog sastanka Centralnog odbora.

 

Ad 4. Ministar je u svom pismu upućenom Centralnom odboru Sindikata UnSA dao tumačenje Okvirnog zakona o visokom obrazovanju odnosno člana 57. tog zakona, kojim se definiše radno pravni status asistenata i viših asistenata na Univerzitetu. Istovremeno je sugerirao da se Sindikat UnSA obrati nadležnom ministarstvu koje je i predlagač ovog zakona da bi se dobilo potpuno tumačenje. Kako je Sindikat UnSA u svojim zahtjevima tražio kao četvrtu tačku u pregovorima definisanje statusa asistenata i viših asistenata, odnosno hitnu izmjenu Zakona o visokom obrazovanju, a ministarstvo dalo pismeno tumačenje u kojem navodi da je taj zahtjev već regulisan, Centralni odbor smatra da je odgovoreno na jedan od četiri zahtjeva koja su postavljena pred Vladu KS.  

 

Ad 5. Reagovanje na pismo upućeno ispred Sindikalne organizacije Veterinarski fakultet u kojem su donijeti zaključci sjednice održane 20.05.2009.g. Centralni odbor Sindikata UnSA ostaje pri već ranije donesenim stavovima o vođenju štrajka. Usvojen je prijedlog da se Izvod iz zapisnika sa sjednica Centralnog odbora stavljaju u elektronskoj formi na web stranicu Sindikata UnSA (dosadašnja praksa).

 

Zapisničar                                                     Predsjednik Sindikata UnSa

 

Aleksandra Marjanović                                               Prof. dr. Berko Zečević