ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Naslovnica O Sindikatu Organi Sindikata
Organi Sindikata Ispis E-mail

Skupština

 

Najviši organ Sindikata je Skupština.

Skupština se održava u pravilu svake druge godine, a saziva je Centralni odbor Sindikata.

Centralni odbor Sindikata mora na zahtjev sindikalnih organizacija, koje okupljaju najmanje jednu polovinu članova, sazvati vanrednu sjednicu Skupštine.

Delegati za Skupštinu se biraju u skladu sa Odlukom Centralnog odbora. Ukoliko sindikalna organizacija te ustanove broji više od 50% zaposlenih, broj delegata za Skupštinu Univerziteta u Sarajevu je 3 (tri) za svaku visokoškolsku ustanovu, a 2 (dva) delegata ukoliko broji od 30% do 50% zaposlenih, te 1 (jedan) ukoliko broji manje od 30% zaposlenih.

 

Goto top

Centralni odbor

 

Centralni odbor čine po jedan član ispred svake visokoškolske ustanove.

Centralni odbor je najviše tijelo Sindikata između dvije Skupštine i obavlja sve poslove iz nadležnosti Skupštine između dva zasjedanja.

Članovi Centralnog odbora po funkciji su: predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi.

Članovi Centralnog odbora Sindikata:

 1. Jasmin Velagić, Elektrotehnički fakultet, Predsjednik
 2. Jasmin Terzić, Mašinski fakultet, zamjenik predsjednika,
 3. Senad Cvrk, Akademija likovnih umjetnosti,
 4. Predrag Puharić, Fakultet za krimainalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije,
 5. Sanin Katica, Fakulteta političkih nauka,
 6. Samir Bojičić, Fakultet zdravstvenih studija,
 7. Ervina Bečić, Farmaceutski fakultet, 
 8. Amira Sadiković, Filozofski fakultet, 
 9. Mirela Džehverović, Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
 10. Ilvana Salić, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava
 11. Esad Pepić, Medicinski fakultet,
 12. Anita Konjicija-Kovač, Muzičke akademije,
 13. Hasan Kurtanović, Pedagoški fakultet,
 14. Vedad Falan, Poljoprivredno - prehrambeni fakultet,
 15. Enad Korjenić, Prirodno-matematički fakultet,
 16. Ahmet Lojo, Šumarski fakultet i 
 17. Amir Zahirović, Veterinarski fakultet.

 

Goto top

Statutarna komisija 

 

Zadaci Statutarne komisije obuhvataju:

 • davanje tumačenja odradaba Statuta Sindikata,
 • ocjenjivanje usklađenosti ostalih općih akata sa Statutom,
 • obavljanje i svih drugih poslova prema nalogu Centralnog odbora,
 • praćenje rada sindikalnih organizacija i podružnica, kao i pružanja pomoći u njihovom organizovanju i radu.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor vrši kontrolu ostvarivanja politike finansiranja, korišćenja finansijskih sredstava i ukupne sindikalne pokretne i nepokretne imovine, te o tome najmanje jedanput godišnje informira članstvo i Centralni odbor.

Članovi Nadzornog odbora:

 • Elma Veljović, Farmaceutski fakultet,
 • Munib Smajlović, Fakultet zdravstvenih studija,
 • Omer Mahmutović, Pedagoški fakultet.