ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Naslovnica O Sindikatu Organi Sindikata
Organi Sindikata Ispis E-mail

Skupština

 

Najviši organ Sindikata je Skupština.

Skupština se održava u pravilu svake druge godine, a saziva je Centralni odbor Sindikata.

Centralni odbor Sindikata mora na zahtjev sindikalnih organizacija, koje okupljaju najmanje jednu polovinu članova, sazvati vanrednu sjednicu Skupštine.

Delegati za Skupštinu se biraju u skladu sa Odlukom Centralnog odbora. Ukoliko sindikalna organizacija te ustanove broji više od 50% zaposlenih, broj delegata za Skupštinu Univerziteta u Sarajevu je 3 (tri) za svaku visokoškolsku ustanovu, a 2 (dva) delegata ukoliko broji od 30% do 50% zaposlenih, te 1 (jedan) ukoliko broji manje od 30% zaposlenih.

 

Goto top

Centralni odbor

 

Centralni odbor čine po jedan član ispred svake visokoškolske ustanove.

Centralni odbor je najviše tijelo Sindikata između dvije Skupštine i obavlja sve poslove iz nadležnosti Skupštine između dva zasjedanja.

Članovi Centralnog odbora po funkciji su: predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi.

Članovi Centralnog odbora Sindikata:

 1. Jasmin Velagić, Elektrotehnički fakultet, Predsjednik
 2. Jasmin Terzić, Mašinski fakultet, zamjenik predsjednika,
 3. Senad Cvrk, Akademija likovnih umjetnosti,
 4. Predrag Puharić, Fakultet za krimainalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije,
 5. Presstavnik Fakulteta političkih nauka,
 6. Munib Smajović, Fakultet zdravstvenih studija,
 7. Mirsada Salihović, Farmaceutski fakultet, 
 8. Amira Sadiković, Filozofski fakultet, 
 9. Mirela Džehverović, Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
 10. Ilvana Salić, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava
 11. Harris Ćatović, Institut za jezike
 12. Esad Pepić, Medicinski fakultet,
 13. Anita Konjicija-Kovač, Muzičke akademije,
 14. Hasan Kurtanović, Pedagoški fakultet,
 15. Berin Bajrić, Orijentalni institut,
 16. Vedad Falan, Poljoprivredno - prehrambeni fakultet,
 17. Enad Korjenić, Prirodno-matematički fakultet,
 18. Azra jelešković, Stomatološki fakultet sa klinikama,
 19. Ahmet Lojo, Šumarski fakultet i 
 20. Amir Zahirović, Veterinarski fakultet.

 

Goto top

Statutarna komisija 

 

Zadaci Statutarne komisije obuhvataju:

 • davanje tumačenja odradaba Statuta Sindikata,
 • ocjenjivanje usklađenosti ostalih općih akata sa Statutom,
 • obavljanje i svih drugih poslova prema nalogu Centralnog odbora,
 • praćenje rada sindikalnih organizacija i podružnica, kao i pružanja pomoći u njihovom organizovanju i radu.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor vrši kontrolu ostvarivanja politike finansiranja, korišćenja finansijskih sredstava i ukupne sindikalne pokretne i nepokretne imovine, te o tome najmanje jedanput godišnje informira članstvo i Centralni odbor.

Članovi Nadzornog odbora:

 • Elma Veljović, Farmaceutski fakultet,
 • Munib Smajović, Fakultet zdravstvenih studija,
 • Omer Mahmutović, Pedagoški fakultet.